Podmínky pro dodávky a služby

1. Platnost podmínek

a) Všechny smlouvy na dodávky a služby, které uzavřeme od 1. ledna 2002 s podnikateli, právnickými osobami podle veřejného práva nebo veřejně právním zvláštním majetkem, podléhají následujícím podmínkám.

b) Změny podmínek jsou v případě dlouhodobého závazkového vztahu sděleny smluvnímu partnerovi vždy písemně s označením změněných ustanovení a platí jako dohodnuté, když smluvní partner v dlouhodobém závazkovém vztahu pokračuje, aniž by během přiměřené lhůty změnu odporoval.

c) Obsah smlouvy se řídí písemnými dohodami. Další dohody nejsou učiněny. Změny a doplňky smlouvy jsou účinné jenom tehdy, když jsou námi písemně potvrzeny.

d) Odchylné nebo pro nás nevýhodné doplňující podmínky smluvního partnera nejsou obsahem smlouvy ani tehdy, kdy tyto podmínky samostatně neodporujeme. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí i pro budoucí obchody se zákazníkem.

2. Nabídky

a) Naše nabídky jsou nezávazné. Nabídky zákazníka jsou přijaté, když jsou písemně potvrzené nebo když jsme dodávku nebo službu poskytli.

b) Cenové nabídky jsou nezávazné, pokud není stanoveno jinak v potvrzení zakázky.

c) Naše nabídky neobsahují žádné záruky a převzetí rizik při nákupu, pokud to není výslovně písemně stanoveno. d) Jsme oprávnění udělit subdodávky.

d) Vlastnosti zboží nebo služeb

Údaje o vlastnostech uvedené v našich veřejných projevech jako jsou katalogy, prospekty, oběžníky, inzeráty, obrázky, reklama a ceníky, platí jako jakost zboží pouze v případě, jsou-li součástí smlouvy. Veřejné projevy třetího výrobce nebo jeho pomocníka platí jako povaha zboží pouze tehdy, když jsou dohodnuty ve smlouvě nebo jsme je výslovně a písemně prohlásili za vlastní.

Údaje o vlastnostech nebo životnosti zboží nebo služeb v našich smluvních prohlášeních, veřejných nebo neveřejných projevech nebo veřejných projevech třetích výrobců nebo jejich pomocníků neobsahují záruku (příslib) ve smyslu § 276 odst. 1 BGB a nejsou zárukou vlastností nebo životnosti ve smyslu § 443 BGB, pokud odpovídající záruku výslovně a písemně nepřevezmeme.

Až do uskutečnění dodávky si vyhrazujeme právo provádět běžné technické úpravy, zvláště pak zlepšení, pokud tím dojde pouze k nepodstatným změnám ve vlastnostech a pokud tím zákazník nebude neúnosně negativně ovlivněn.

3. Účel použití zboží

Naše zboží je určeno výslovně k používání podnikateli. Pokud smluvní partner hodlá zboží získané od nás dále dodávat spotřebiteli nebo podnikateli, který dodává podobné zboží spotřebitelům, musí nás na to upozornit před uzavřením smlouvy.

4. Ceny

a) Platí ceny uvedené v potvrzení zakázky, jinak naše ceníkové ceny platné při uzavírání smlouvy.

b) Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá jinak, platí naše ceny v EURO z místa expedice, plus náklady na dopravu, pojištění a balení a daň z přidané hodnoty platná v době dodávky.

c) V případě dohodnutí dodací lhůty delší než šest týdnů případně v případě dlouhodobého závazkového vztahu, který trvá déle než 6 týdnů, jsme oprávněni zvýšení nákladů, k nimž mezitím došlo z důvodů vlastností nebo dodávek nebo osobního nasazení (náklady a vedlejší náklady na mzdy), přenést na smluvního partnera zvýšením cen z tohoto vyplývajících a v objemu potřebném pro vyrovnání těchto změn.

5. Úhrada

a) Naše pohledávky, zvláště pak finanční pohledávky vůči smluvním partnerům jsou splatné ihned, pokud nebylo dohodnuto jinak. Pokud není dohodnut termín úhrady, řídí se začátek prodlevy zákonnými předpisy.

b) Úhrady za modely obrobků a výrobní zařízení (číslo 8) jsou splatné předem beze srážek.

c) Pokud je v dlouhodobých závazkových vztazích dohodnuta úhrada za časová období, je tato úhrada splatná na začátku příslušného časového období. V případě časových období trvajících déle než 6 měsíců je smluvní partner povinen uhradit dílčí úhradu předem pro následujících 6 měsíců.

d) V případě převodů se včasnost plateb řídí připsáním částky v náš prospěch. Přijímání šeků a směnek se rozumí jako úhrada až po proplacení ve výši příslušné částky včetně všech poplatků. Ke včasnému předkládání směnek a šeků nejsme povinni.

e) Jde-li v případě smlouvy o smlouvu o dílo, v níž jsme zhotovitelem díla a zadavatel vypoví smlouvu podle § 649 BGB ještě dříve, než jsme začali s prováděním díla, náleží nám paušální úhrada ve výši 5 % dohodnuté celkové odměny. Máme oprávnění uplatnit vyšší přiměřenou úhradu.

6. Právo na kompenzaci a zadržovací právo, odstoupení, dílčí plnění

a) Smluvní partner je oprávněn ke kompenzaci pouze v případě nároků nepopíratelných nebo pravomocných. K výkonu zádržného práva včetně práva z § 369 HGB je smluvní partner oprávněn pouze v případě nepopíratelných nebo pravomocných nároků ze samotného právního vztahu.

b) Postoupení nároků vůči nám je vyloučeno. § 354 a HGB zůstává nedotčen.

c) Dílčí dodávky a dílčí plnění a odpovídající vyúčtování jsou přípustné, pokud jsou pro smluvního partnera únosné.

7. Ohrožení nároku

a) Pokud je po uzavření smlouvy zjevné, že náš nárok na plnění ze strany smluvního partnera je z důvodu neschopnosti plnit ohrožen, je smluvní partner povinen plnit předem, když naše smluvní povinnost spočívá ve vytvoření díla, poskytnutí služby nebo dodávce zboží pořizovaného pro smluvního partnera, které jinak není kdykoli prodejné.

b) V ostatním platí § 321 BGB s pravidlem, že i v případě ohrožení našich nároků ze stejného právního vztahu ve smyslu § 273 BGB můžeme naše plnění odmítnout.

c) Je-li dohodnuta splátková platba, je celý zbývající nárok splatný, když je smluvní partner zcela nebo částečně v prodlení s minimálně dvěma souslednými splátkami.

d) Dohody o odkladu platby jsou neplatné, když je smluvní partner v prodlení s jedním výkonem nebo když nastanou předpoklady § 321 BGB týkající se pohledávky.

8. Modely obrobků, výrobní zařízení

a) Pokud smluvní partner musí dát k dispozici modely, výkresy, počítačové programy, soubory nebo výrobní zařízení (zařízení), musí nám být dodány vyplaceně. Smluvní partner je zavázán je na naši výzvu zase odvézt. Pokud výzvy do 3 měsíců neuposlechne, jsme oprávněni je dodat smluvnímu zákazníkovi na jeho náklady. Náklady za opravy, údržbu, skladování, pojištění, úpravy a výměnu nese smluvní partner. K pojištění jsme povinni pouze na přání smluvního partnera a proti plné úhradě nákladů předem.

b) Smluvní partner je zodpovědný za konstrukci, souhlas výkresů nebo vzorků a vhodnost zařízení. Nejsme povinni tato zařízení zkoušet.

c) Pokud zhotovujeme nebo opatřujeme zařízení na přání smluvního partnera, přísluší nám dohodnutá nebo přiměřená odměna. Námi dodávaná zařízení zůstávají naším majetkem. Smluvními partnerovi nepřísluší nárok na vydání ani tehdy, kdy zaplatil odměnu. Vyhrazujeme si právo zařízení zlikvidovat nebo jinak použít, když od poslední objednávky smluvního partnera uběhly minimálně 3 roky. Pokud je dohodnuto jinak, že smluvní partner se má stát vlastníkem zařízení, přechází vlastnictví s plnou úhradou odměny. Jsme povinni zařízení uložit; platí odstavec 1, věty 2 - 5. Smlouva o uložení může být smluvním partnerem vypovězena nejdříve 2 roky po přechodu vlastnictví a může vyžadováno vydání věci.

d) Smluvní partner je zodpovědný za občanskoprávní a veřejnoprávní nezávadnost námi poskytovaného výkonu, pokud na jeho vytvoření spolupůsobí, zvláště pak dodá materiál, výkresy, know-how nebo jiné informace. To platí i pro případná porušení ochranných práv, zvláště pak práva patentového, o užitných vzorech, značkách, autorského, o chuťových vzorech. V rámci své odpovědnosti je smluvní partner povinen zbavit nás všech nároků třetích osob a nákladů na právní stíhání nebo obranu, které vzniknou z případného porušení práva.

e) U všech podkladů přenechávaných zákazníkovi, zvláště vyobrazení, výkresů, výpočtů, si vyhrazujeme vlastnické a autorské právo; nesmí se používat pro jiné účely než smluvní a zpřístupnit třetím osobám a musí se nám ihned vrátit do firmy, když je jejich smluvní účel použití splněn nebo smlouva ukončena. To platí zvláště pro takové podklady a ostatní informace, které jsou označeny jako "důvěrné". Jsme oprávněni kdykoli si podklady vyžádat, když utajení není zaručeno.

9. Dodávka, dodací lhůta, prodleva přejímky

a) Dodací lhůta a termín dodání se řídí podle našeho potvrzení dodávky. Pokud jsou po uzavření smlouvy dohodnuty změny obsahu nebo objemu dodávky, začíná dodací lhůta pro celou dodávku běžet od začátku.

b) Termín dodání nebo dodací lhůta jsou dodrženy, když bylo zboží včas odesláno nebo byla smluvnímu partnerovi sdělena připravenost k expedici.

c) Přiměřené prodloužení dodacích lhůt nebo lhůt pro poskytnutí služby nastává, když z důvodu námi nezaviněných okolností, zvláště pak opatření v rámci pracovních nepokojů, zvláště pak stávek a pracovních výluk, při výskytu vyšší moci, války nebo přírodních katastrof nejsme schopni dodávky nebo služby. Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, když překážka ve výkonu přetrvává na neznámou dobu a účel smlouvy je ohrožen. Trvá-li překážka déle než 2 měsíce, je zadavatel oprávněn ve věci dosud nesplněné části odstoupit od smlouvy, když mu podle ustanovení těchto podmínek nepřísluší právo na odstoupení od celé smlouvy.

d) Pokud smluvní partner zboží neodebere včas, jsme s dodržením všech dalších práv oprávněni poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu, po jejímž uplynutí jsme oprávněni s předmětem naložit jinak a dodat smluvnímu partnerovi s přiměřenou prodlouženou lhůtou. Jako náhradu škod můžeme vyžadovat paušálně 10 % dohodnuté ceny bez daně z obratu, pokud smluvní partner neprokáže, že nenastala žádná nebo pouze podstatně menší škoda. Uplatnění skutečné vyšší škody zůstává zachováno.

e) Objednávky na vyžádání se musí, pokud nebylo dohodnuto jinak, odebrat do 2 měsíců.

f) K pojištění zboží jsme povinni pouze na výslovnou písemnou žádost smluvního partnera s uvedením druhu pojištění a částky pojištění ve své nabídce a po úhradě nákladů na pojištění předem.

10. Přechod rizika

a)  Riziko přechází nejpozději s odesláním zboží na smluvního partnera, i když jsme převzali ještě další výkony, jako doprava, nebo neseme náklady na dopravu.

b)  Pokud se doprava zpozdí z důvodu okolností, za které je odpovědný smluvní partner, přechází riziko na smluvního partnera s připraveností zboží k odeslání, jsme však povinni na náklady smluvního partnera zajistit pojištění, které smluvní partner vyžaduje, pokud smluvní partner pojištění uvede a náklady uhradí předem.

11. Výhrada vlastnictví

a) Vlastnictví dodaného zboží přechází na smluvního partnera až po úplné úhradě všech našich stávajících požadavků z obchodního vztahu a požadavků, které vzniknou po uzavření smlouvy.

b) Až do zániku výhrady vlastnictví platí tyto předpisy: Smluvní partner je povinen k pečlivému zacházení a pojištění dodaného zboží. Je oprávněn prodávat je dále v řádném obchodním vztahu podnikatelům, pokud není v prodlevě.

Smluvní partner je rovněž oprávněn k obrábění a zpracovávání zboží pro nás jako výrobce, aniž by nám z toho vznikaly závazky. Pokud naše (spolu)vlastnictví zanikne spojením, přechází na nás (spolu)vlastnictví smluvního partnera na vlastní věc ve výši hodnoty zboží, které smluvní partner pro nás bezplatně uschovává.

Nároky vzniklé smluvnímu partnerovi z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu postupuje smluvní partner pro jistotu už nyní na nás. Toto postoupení přijímáme. Další prodej dodaného zboží je vyloučen, když nároky vzniklé z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu jsou nepřevoditelné.

Smluvní partner je oprávněn inkasovat nároky vzniklé z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu, pokud plní své povinnosti vůči nám a nenastanou předpoklady podle čísla 7 (ohrožení nároku) těchto obchodních podmínek nebo § 321 BGB. Smluvní partner je povinen inkasované částky ihned převést na nás, pokud jsou zajištěné závazky splatné.

Na naši žádost je smluvní partner povinen zveřejnit odstoupení a vydat podklady a informace nutné pro uplatnění nároku. V případě přístupu třetích osob ke zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení nebo k dříve postoupeným nárokům je smluvní partner povinen upozornit na naše vlastnictví a okamžitě nás informovat o předání podkladů potřebných pro intervenci.

V případě chování smluvního partnera v rozporu se smlouvou, a to v případě prodlevy s úhradou nebo porušení povinností uložených smluvnímu partnerovi podle tohoto odstavce, zvláště pak povinnosti péče s ohledem na zboží a povinnosti převést inkasované částky, jsme oprávněni v míře dosud nezaplaceného zboží vyžadovat vydání dodaného zboží nebo postoupení stávajících nároků smluvního partnera na vydání vůči třetí osobě. V uplatnění výhrady vlastnictví nebo zastavení dodaného zboží pak není odstoupení od smlouvy.

Překročí-li hodnota po dosažitelném výnosu z důvodu zajištění postoupených nároků výši zajištěných nároků o více než 20%, jsme na žádost smluvního partnera povinni ke zpětnému převodu.

12. Nároky na náhradu škody, náhrada zbytečných výdajů

a) Omezení odpovědnosti podle důvodu

Nároky na náhradu škod nebo nároky na náhradu zbytečných výdajů z důvodu porušení povinností nebo když splatné plnění není námi uskutečněno nebo nebo není uskutečněno v dlužné výši z důvodu prodlevy nebo v případě nedostatků přísluší smluvnímu partnerovi pouze za

aa) škody na lidských životech, zranění nebo poškození zdraví, které spočívají v našem porušení povinností z nedbalosti nebo úmyslném či nedbalostním porušení povinností některého našeho zákonného zástupce nebo pomocníka při plnění,

bb) ostatní škody, které spočívají v porušení povinností z hrubé nedbalosti nebo hrubé nedbalosti některého našeho zákonného zástupce, vedoucího pracovníka nebo pomocníka při plnění nebo z porušení smluvních povinností (kardinálních povinností) z důvodu naší nedbalosti nebo porušení povinností z nedbalosti některého našeho zákonného zástupce, vedoucího pracovníka nebo pomocníka při plnění a

cc) škody, které spadají do oblasti ochrany námi poskytnutého ujištění (záruka, § 276 odst. 1 BGB) nebo záruky vlastností nebo životnosti (§ 443 BGB).

b) Omezení odpovědnosti podle výšky

Pokud naše odpovědnost za jednoduchou nedbalost a naše odpovědnost za hrubé nedbalostní jednání našich pomocníků při plnění, kteří nejsou zákonnými zástupci ani vedoucími pracovníky, není vyloučena podle písmena a), ručíme pouze za škodu typicky očekávatelnou při uzavírání smlouvy a za náhradu zbytečných výdajů jenom do výše účasti na plnění.

c) Ručení ze závazkových vztahů před uzavřením smlouvy

Předcházející odstavce platí i pro nároky na náhradu škody smluvního partnera ze závazkových vztahů, které vznikají přijetím jednání o smlouvě, navázání smlouvy nebo podobných obchodních kontaktů. Pokud se smlouva mezi námi a smluvním partnerem uskuteční, pak platí jako prominuté nároky na náhradu škody smluvního partnera takové nároky, které by podle výše uvedených ustanovení v současné smlouvě nebyly opodstatněné.

d) Nároky z překonaného práva

Výše uvedená ustanovení platí i pro nároky, které smluvní partner uplatňuje z překonaného práva. Na zahraniční právo se smluvní partner může odvolávat pouze tehdy, pokud by nárok byl opodstatněný i v případě použití výše uvedených ustanovení a těchto Všeobecných smluvních podmínek.

13. Nároky smluvního partnera v případě nedostatků Nároky smluvního partnera v případě nedostatků

a) Povinnost přezkoumání a výtky v případě věcných nedostatků Smluvní partner musí zboží nebo službu dodanou v rámci kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o dodání díla, smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o obstarání obchodu ihned zkontrolovat a pokud objeví věcné škody, ihned nám je oznámit. Pokud smluvní partner oznámení neprovede, platí zboží nebo služba jako schválená, pokud nejde o nedostatek, který při kontrole nebyl zjevný. Pokud se taková věcná škoda ukáže později, musí se oznámení provést bezprostředně po zjištění; jinak zboží nebo služba platí s ohledem na věcné nedostatky za schválenou. K zachování práv smluvního partnera stačí včasné odeslání oznámení. Pokud jsme nedostatky podvodně zamlčeli, nemůžeme se na tento odstavec odvolávat.

b) Věcné škody u použitých věcí

V případě zakoupení použité věci jsou práva smluvního partnera z věcných nedostatků vyloučena. To neplatí pro nároky na náhradu škody a nároky z námi učiněného ujištění (záruka, § 276 odst. 1 BGB) nebo záruky vlastností nebo životnosti (§ 443 BGB).

c) Dodatečné plnění

Jsme oprávněni odstranit nedostatek podle naší volby dodatečnou opravou nebo dodáním nedostatků prosté věci (dodatečné plnění). V případě selhání dodatečného plnění může smluvní partner snížit kupní cenu nebo když předmětem odpovědnosti za vady není stavební úkon, podle své volby odstoupit od smlouvy. Právo smluvního partnera na náhradu škody zůstává nedotčeno.

d) Promlčení nároků z nedostatků

Zákonná promlčení lhůta platí,

aa) pro nároky na náhradu škod za nedostatky,

bb) za nároky na regres v případě zpětvzetí nebo slevu v případě kupní smlouvy na spotřební zboží (§ 478 BGB),

cc) pro nároky z nedovoleného jednání a

dd) v případech §§ 438 odst. 1 č. 2 a 634a odst. 1 č. 2 BGB. V

šechny ostatní nároky smluvního partnera z důvodu věcných škod nově vyrobených věcí nebo vytvořeného díla, zvláště pak na dodatečné plnění, odstoupení, slevu a náhradu zbytečně vynaložených výdajů budou promlčeny během jednoho roku.

Totéž platí pro nároky z důvodu právních nedostatků s touto výjimkou: Nároky z důvodu nedostatku, který spočívá ve věcném právu třetí osoby, z důvodu kterého se může požadovat vydání předmětu koupě, nebo jiného práva, které je zapsáno v katastrální knize, se promlčí do 5 let.

14. Místo plnění

Místem plnění je v případě smluv s obchodníky pro obě strany sídlo naší společnosti.

15. Ochrana utajovaných skutečností

a) Všechny podklady, údaje a informace námi poskytnuté smluvnímu partnerovi nejsou důvěrné, pokud je smluvní partner neoznačí jako důvěrné. Pokud sloužíme k uskutečnění dodávky nebo služby třetí osobě, můžeme v tomto případě údaje zákazníka předat dále této třetí osobě, pokud je to potřebné pro dosažení smluvního účelu.

b) Podklady, údaje a informace, které jsme zákazníkovi poskytli, se musí považovat za utajené, zvláště pak informace, které umožňují nebo usnadňují využívání našich služeb. Výkresy a podklady vydané smluvnímu partnerovi zůstávají našim vlastnictvím a musí být na vyžádání vydány. Na naši žádost se musí osoby, které mají přístup k těmto informacím, společně dohodnout.

16. Aplikovatelné právo, jazyk smlouvy, místní příslušnost soudu, částečná neplatnost, promlčení

a) Tyto obchodní podmínky a celkové právní vztahy stran podléhají věcnému německému právu. Platnost Úmluvy OSN o smlouvách v mezinárodní koupi zboží je vyloučena.

b) Jazykem smlouvy je němčina.

c) Pokud je smluvním partnerem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek, pak je výlučná místní příslušnost soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu v místě sídla našeho podniku, přičemž však máme právo smluvního partnera zažalovat u jiného zákonného soudu.

Vůči všem ostatním smluvním partnerům je dohodnuto naše sídlo jako místo příslušného soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu pro případ, že strana, na kterou jsou činěny nároky cestou žaloby, po uzavření smlouvy přemístila své sídlo nebo obvyklé místo pobytu z Německa příp. její sídlo nebo obvyklé místo pobytu není v okamžiku podání žaloby známo.

d) Blokování promlčení nároků smluvního partnera při jednáních nastává jen tehdy, jestliže jsme do jednání vstoupili písemně. Blokování končí 3 měsíce po našem posledním písemném vyjádření.

e) Neúčinnost ustanovení v těchto smluvních podmínkách nebo ustanovení jinak dohodnutého mezi stranami nemá žádný vliv na účinnost ostatních ustanovení těchto všeobecných podmínek dodávek a služeb nebo ostatních ujednání. Strany jsou v případě jinak mezi stranami dohodnutých ustanovení povinny dosadit na místo neúčinných ustanovení taková účinná ustanovení, která se co nejvíce blíží smyslu těchto neúčinných ustanovení.

Kupní a objednací podmínky

1. Platnost podmínek

Všechny objednávky dodávek a služeb, které od 1. ledna 2002 učiníme u podnikatelů, právnických osob podle veřejného práva nebo veřejnoprávního zvláštního majetku (dále pouze dodavatelé), podléhají následujícím podmínkám platným v době uzavření smlouvy. Změny podmínek jsou v případě dlouhodobého závazkového vztahu sděleny dodavateli vždy písemně s označením změněných ustanovení a platí jako dohodnuté, když smluvní partner v dlouhodobém závazkovém vztahu pokračuje, aniž by během přiměřené lhůty změnu odporoval. Obsah smlouvy se řídí písemnými dohodami. Další dohody nejsou učiněny. Změny a doplňky smlouvy jsou účinné jenom tehdy, když jsou námi písemně potvrzeny. Pro objednávky je příslušné výlučně naše nákupní oddělení. Odlišné nebo pro nás nevýhodné doplňující podmínky příp. obchodní podmínky dodavatele se nestanou obsahem smlouvy ani tehdy, když tyto podmínky nebudou zvláště odporovány. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí i pro budoucí obchody s dodavatelem.

2. Nabídka

Nabídky jsou přijaty, když jsou námi potvrzeny písemnou objednávkou. Pokud odevzdáme objednávku a po odevzdání uplynulo 14 dnů, aniž bychom dostali přijetí objednávky, nejsme už touto objednávkou vázáni. Ve veškerém písemném styku se musí uvádět naše objednací číslo a číslo výrobku.

3. Ceny

Všechny ceny se rozumí v EURO včetně nákladů na dopravu a balení. Pokud výjimečně na základě výslovné dohody přebíráme náklady na dopravu, musí dodavatel využít vždy nejvýhodnější dopravní cestu. Pokud je dlužné pojištění, postará se dodavatel o výhodné pojištění.

4. Dodávka

Dodací lhůta a termín dodání se řídí podle objednávky a jsou závazné. Termín dodání nebo dodací lhůta jsou dodrženy, když zboží dorazí na místo plnění. Zpoždění dodávky se nám musí ihned písemně sdělit. Každý dodavatel musí přiložit běžný dodací list s přesnými údaji. Dodavatel pro poskytnutí svého plnění může využít jiných osob než vlastních pracovníků, pokud jsme dali naše výslovné a písemné schválení pro využití určitého subdodavatele pro určité plnění.

5. Úhrady

Jsme oprávněni převádět úhrady na libovolný bankovní účet dodavatele. Pro včasnost úhrady je směrodatná doba zadání příkazu k úhradě. Částky faktury jsou splatné nejdříve 30 dnů po obdržení faktury. Pokud je plnění poskytnuto kompletně až později, je částka faktury splatná nejdříve 30 dnů po úplném poskytnutí plnění. Při úhradě do dvou týdnů po splatnosti jsme oprávněni srazit slevu ve výši 3 %. Dodavateli příslušející zákonný úrok z prodlení činí maximálně 5 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou. Vyšší úrokové nároky z jiného právního důvodu a uplatnění dalších škod nejsou vyloučeny.

6. Ohrožení nároku

V případě ohrožení našich nároků jsme oprávněni využít zákonného práva na odmítnutí plnění na všechna plnění ze stejného právního vztahu ve smyslu § 273 BGB.

7. Přechod rizika

Riziko přechází na nás s dodáním zboží na místo určení.

8. Modely obrobků, výrobní zařízení

Máme-li podle smlouvy dát k dispozici výkresy, modely, počítačové programy, soubory nebo výrobní zařízení jako např. nástroje (dále nazývané zařízení), dodavatel je pro nás bezplatně vyzvedne na námi uvedeném přijatelném místě. Dodavatel je povinen na naši žádost tyto věci pro nás bezplatně vrátit na námi uvedeném přijatelném místě. Náklady na údržbu, opravy a změnu nese dodavatel. Po obdržení dodavatel zkontroluje konstrukci, shodu s výkresy nebo vzorky a vhodnost pro účely smlouvy. Bude nás neprodleně informovat o případných nedostatcích, odchylkách nebo nedostatečné vhodnosti. Jestliže zařízení zhotovuje nebo obstarává dodavatel v našem pověření, jsme dlužni úhradu pouze v případě výslovné dohody. Jestliže dodavatel vyúčtuje náklady na zařízení, která zhotovil nebo obstaral v našem pověření, přechází vlastnictví těchto zařízení po úplném zaplacení do našeho vlastnictví. Dodavatel se zavazuje k pečlivé a pro nás bezplatné úschově. Dodavatel je povinen na vlastní náklady uzavřít pojištění zákonné odpovědnosti za škodu a pojištění proti krádeži a ohni s přiměřenou částkou pojistného krytí, která se na naši žádost musí dohodnout. Dodavatel je povinen nás informovat o uzavření a obsahu pojistné smlouvy a předat nám její kopii. V případě odpovědnosti je dodavatel povinen na naši žádost postoupit nám své nároky vůči pojištění ohledně plnění. Na požádání nám musí být zařízení pro nás bezplatně dodána na námi uvedené přijatelné místo. U všech ostatních zařízení, která se používají výhradně pro dodávky nám nebo služby nám poskytované, nám přísluší právo na nabytí za přiměřenou úplatu. Po uplatnění tohoto práva platí výše uvedená ustanovení. Pro nás nebo námi zhotovená nebo obstaraná nebo námi nabytá zařízení se smí používat pouze s naším svolením a pouze pro účely plnění smluv, které s námi byly uzavřeny. Zařízení, která nám není nutno vracet, se po ukončení obchodního vztahu musí pro nás bezplatně skladovat po dobu 5 let nebo na naši žádost zničit na náklady dodavatele.

9. Promlčení

Blokování promlčení nároků dodavatele při jednáních (§ 203 občanského zákoníku BGB) nastává jen tehdy, jestliže jsme do jednání vstoupili písemně. Promlčení našich nároků nastává nejdříve 3 měsíce po našem posledním písemném vyjádření.

10. Náhrada škod

a) Omezení odpovědnosti podle důvodu Nároky na náhradu škody nebo nároky na náhradu zbytečných výdajů kvůli porušením povinnosti nebo jestliže jsme neposkytli splatné plnění nebo ne v dlužné výši, kvůli zdržení nebo kvůli nedostatkům přísluší dodavateli pouze pro

  • škody na lidských životech, zranění nebo škody na zdraví, které se zakládají na našem minimálně z nedbalosti vzniklém porušení povinnosti nebo na úmyslném nebo nedbalostním porušení povinnosti některého z našich zákonných zástupců nebo pomocníků při plnění,
  • ostatní škody, které se zakládají na minimálně z hrubé nedbalosti vzniklém porušení povinnosti z naší strany nebo na minimálně z hrubé nedbalosti vzniklém porušení povinnosti některého z našich zákonných zástupců, řídicích pracovníků nebo pomocníků při plnění, nebo na minimálně nedbalostním porušení z hlediska smlouvy podstatných povinností (základní povinnosti) z naší strany nebo na minimálně nedbalostním porušení povinnosti některého z našich zákonných zástupců, řídicích pracovníků nebo pomocníků při plnění a
  • škody, které spadají do oblasti ochrany námi poskytnuté záruky, § 276 odst. 1 občanského zákoníku BGB.

b) Omezení odpovědnosti podle výše Pokud naše odpovědnost za prostou nedbalost a naše odpovědnost za hrubě nedbalé jednání našich pomocníků při plnění, kteří nejsou zákonnými zástupci nebo řídicími pracovníky, není vyloučena podle písmene a), ručíme pouze za škodu, která se obvykle při uzavření smlouvy očekává, a na náhradu zbytečných výdajů pouze do výše zainteresovanosti na plnění.

c) Odpovědnost z předsmluvních závazkových vztahů Předcházející odstavce platí také pro nároky na náhradu škody smluvního partnera ze závazkových vztahů, které vznikají zahájením jednání o smlouvě, připravením smlouvy nebo podobnými obchodními kontakty. Uskuteční-li se smlouvy mezi námi a dodavatelem, pak jsou dodavatelovy nároky na náhradu škody, které by nebyly zdůvodněny podle výše uvedených ustanovení při stávající smlouvě, považovány za prominuté.

11. Nedostatky týkající se dodávky nebo služby

Odlišně od § 377 obchodního zákoníku HGB (povinnost prohlídky a reklamace) platí: Jestliže jsme dodané zboží před odhalením nebo poznatelností vady úplně nebo částečně v normálním obchodním styku prodali nebo spotřebovali podle normálního účelu použití nebo změnili, zůstávají naše práva kvůli vadě zboží zachována. Naše nároky z důvodu právních vad budou promlčeny nejdříve v normální promlčecí lhůtě. Jestliže zákon předpokládá delší promlčecí lhůtu, je aplikovatelná výhradně tato. Dodavatel nás musí zbavit všech nároků třetích osob, které vyplývají z věcných nebo právních vad dodávky nebo služby. To platí zejména pro ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku a porušení průmyslových práv. Dodavateli je známo, že vyvážíme své zboží do celého světa, zejména do členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, Kanady a USA. Dodávky hotových výrobků, základních materiálů nebo dílčích výrobků, nebo služby v souvislosti s nimi proto musí odpovídat tuzemskému a zahraničnímu právu a nesmějí porušovat žádná tuzemská nebo zahraniční ochranná práva.

12. Právo na kompenzaci a zadržovací právo

Dodavatel je oprávněn ke kompenzaci pouze v případě nároků nepopiratelných nebo pravomocně stanovených. K výkonu zadržovacích práv včetně práva z § 369 HGB je dodavatel oprávněn pouze v případě nepopiratelných nebo pravomocně stanovených nároků ze samotného právního vztahu.

13. Odstoupení

Postoupení nároků vůči nám je vyloučeno. Jestliže je právní úkon, z něhož vyplývají dodavatelovy nároky na platbu, na obou stranách právním úkonem týkajícím se obchodu, pak platí § 354 a HGB.

14. Místo plnění

Jestliže je dodavatelem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek, pak je místem plnění pro obě strany naše sídlo nebo místo určení, které uvedeme v objednávce.

15. Utajení

Obě strany jsou povinny zachovávat i po ukončení smlouvy mlčení o všech obchodních a výrobních tajemstvích druhé strany, se kterými se seznámí v rámci realizace smlouvy. Můžeme požadovat, aby dodavatel stejným způsobem smluvně zavázal všechny zaměstnance a pomocníky při plnění a na požádání nás nechal nahlédnout do těchto smluv.

16. Aplikovatelné právo, jazyk smlouvy, místní příslušnost soudu, částečná neplatnost

Veškeré právní vztahy stran podléhají německému právu. Platnost Úmluvy OSN upravující smlouvy o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. Jazykem smlouvy je němčina. Jestliže je dodavatelem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek, pak je výlučná místní příslušnost soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu v místě sídla našeho podniku, přičemž však máme právo smluvního partnera zažalovat u jiného zákonného soudu. Vůči všem ostatním smluvním partnerům je dohodnut Esslingen jako sídlo příslušného soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu pro případ, že strana, na kterou jsou činěny nároky cestou žaloby, po uzavření smlouvy přemístila své sídlo nebo obvyklé místo pobytu z Německa příp. její sídlo nebo obvyklé místo pobytu není v okamžiku podání žaloby známo. Neúčinnost ustanovení v těchto smluvních podmínkách nebo ustanovení jinak dohodnutého mezi stranami nemá žádný vliv na účinnost ostatních ustanovení těchto všeobecných podmínek dodávek a služeb nebo ostatních ujednání. Strany jsou v případě jinak mezi stranami dohodnutých ustanovení povinny dosadit na místo neúčinných ustanovení taková účinná ustanovení, která se co nejvíce blíží smyslu těchto neúčinných ustanovení.