Algemene leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

a) Alle contracten betreffende leveringen en verplichtingen, die wij na 1 januari 2002 aangaan met ondernemers, publiekrechtelijke of publiekrechtelijk gekapitaliseerde juridische personen, zijn aan de hiernavolgende voorwaarden onderhevig.

b) Bij langlopende overeenkomsten worden veranderingen in de voorwaarden de tegenpartij schriftelijk medegedeeld, met aanduiding van de betroffen bepalingen. Indien de tegenpartij het contract voortzet zonder binnen redelijke termijn bezwaar te hebben gemaakt, dan gelden de veranderde voorwaarden als aanvaard.

c) De inhoud van het contract wordt uitsluitend bepaald door schriftelijke overeenkomsten. Er zijn geen andere overeenkomsten. Veranderingen of aanvullingen hebben alleen rechtskracht, indien zij schriftelijk door ons bevestigd worden.

d) Afwijkende of voor ons ongunstige aanvullende voorwaarden van de tegenpartij zijn zelfs dan niet geldig, wanneer wij niet afzonderlijk bezwaar tegen deze voorwaarden maken. Deze Algemene Handelsvoorwaarden gelden ook voor toekomstige transacties met de klant.

2. Offertes

a) Onze offertes zijn vrijblijvend. Offertes van de klant gelden als aanvaard na schriftelijke bevestiging onzerzijds of wanneer wij op basis van de offerte gepresteerd hebben.

b) Kostenramingen zijn niet bindend, tenzij anders is vermeld in de opdrachtbevestiging.

c) Uit onze offertes vloeien geen garanties voort en zij betekenen geen aanvaarding van enige overname van bedrijfsrisico, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

d) Wij hebben het recht tot uitbesteding.

e) Eigenschappen van goederen of diensten

Verklaringen omtrent eigenschappen in publicaties zoals catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, reclames en prijslijsten, maken alleen deel uit van de eigenschappen, voor zover zij in het contract zijn opgenomen. Openbare verklaringen door een derde producent of diens ondergeschikte behoren alleen dan tot de eigenschappen van de goederen, wanneer zij in het contract zijn overeengekomen of wanneer wij ze uitdrukkelijk en schriftelijk publiekelijk als de onze hebben eigengemaakt.

Informatie omtrent de eigenschappen of duurzaamheid van goederen of diensten in onze contractuele verklaringen, publiekelijk of niet-publiekelijk of middels verklaringen door een derde producent of diens ondergeschikte, gelden niet als garantie (belofte) en niet als eigenschap- of duurzaamheidgarantie, tenzij wij een dergelijke garantie uitdrukkelijk en schriftelijk hebben afgegeven.

Tot aan de levering behouden wij ons het recht voor in de handel gebruikelijke veranderingen aan te brengen, met name verbeteringen, wanneer deze niet leiden tot wezenlijke veranderingen in de hoedanigheid en dit geen noemenswaardige afbreuk doet aan de belangen van de klant.

3. Gebruiksdoeleinde van de goederen

Onze goederen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door ondernemers. Indien de tegenpartij van plan is de goederen door te leveren aan een consument of aan een ondernemer, die zelf ook dergelijke goederen levert aan consumenten, dan moet hij dit aan ons mededelen voordat het contract wordt gesloten.

4. Prijzen

a) De prijzen in de opdrachtbevestiging zijn doorslaggevend, en indien anders gelden de prijzen van onze prijslijst, die van kracht is ten tijde van het sluiten van het contract.

b) Tenzij de opdrachtbevestiging anders vermeldt, zijn onze prijzen in EUR en gelden zij vanaf het vertrekpunt, met toevoeging van verzendings- verzekerings- en emballagekosten en omzetbelasting volgens het ten tijde van de levering geldende tarief.

c) Wanneer een levertermijn van meer dan zes weken overeengekomen wordt, c.q. bij langlopende overeenkomsten die meer dan 6 weken duren, hebben wij het recht in de tussentijd opgetreden kostenverhogingen op het gebied van aanschaffing, levering of personeel (loon- en aanverwante kosten), evenredig via verhoogde prijsstelling aan de tegenpartij door te berekenen.

5. Betaling

a) Onze vorderingen, in het bijzonder onze vorderingen op grond van geleverde goederen of verleende diensten, zijn onmiddellijk inbaar, tenzij anders overeengekomen. Als geen betalingstermijn is overeengekomen ontstaat verzuim volgens de wettelijke voorschriften.

b) Betalingen voor prototypen en productievoorzieningen (Art. 8) zijn steeds vooraf zonder aftrek inbaar.

c) Wanneer bij langlopende overeenkomsten betaling in termijnen is overeengekomen, dan is de betaling steeds op de eerste dag van de betreffende termijn inbaar. In het geval van termijnen met een duur van meer dan 6 maanden, dient de tegenpartij bij elke opeenvolgende termijn steeds vooraf voor 6 maanden te betalen.

d) Bij overboekingen wordt het tijdstip van ontvangst van betaling bepaald door het ons ter beschikking staan van de ontvangen bedragen. Cheques en wissels worden slechts als betaling erkend ter hoogte van het geïnde bedrag, onder aftrek van alle kosten. Wij zijn niet verplicht wissels en cheques op tijd voor betaling aan te bieden.

e) Wanneer het contract een werkovereenkomst betreft, waarbij wij de werknemer zijn en de opdrachtgever opzegt voordat wij met de werkzaamheden begonnen zijn, dan hebben wij recht op een eenmalige vergoeding van 5% van het overeengekomen totale bedrag. Wij hebben het recht binnen de grenzen der redelijkheid een hoger bedrag te claimen.

6. Aanrekenings- en achterhoudingsrechten, overdracht, gedeeltelijke levering

a) De tegenpartij kan slechts onbetwiste of van rechtswege vastgestelde vorderingen aanrekenen. De tegenpartij kan slechts onbetwiste of van rechtswege vastgestelde achterhoudingsrechten uitoefenen,

b) Tegen ons gerichte aanspraken zijn niet overdraagbaar.

c) Gedeeltelijke leveringen of gedeeltelijk verleende diensten en verrekening op overeenkomstige basis zijn toegestaan, voorzover dit voor de tegenpartij niet onredelijk is.

7. Aanspraakrisico

a) Als na het sluiten van het contract mocht blijken, dat onze aanspraak op tegenprestatie door gebrekkig prestatievermogen in het geding komt, dan is de tegenpartij tot vooruitbetaling verplicht. Dit geldt wanneer onze contractuele verplichting bestaat uit het verrichten van werk, of het leveren van diensten of goederen, die niet onmiddellijk elders (als gangbaar) aangeboden kunnen worden.

b) Wanneer betaling in termijnen is overeengekomen, dan is de gehele vordering onmiddellijk inbaar zodra de tegenpartij geheel of gedeeltelijk een achterstand oploopt van minstens twee opeenvolgende termijnen.

c) Uitstelafspraken treden buiten werking, zodra de tegenpartij met een prestatie in gebreke blijft.

8. Prototypen, productievoorzieningen

a) Indien de tegenpartij modellen, tekeningen, computertoepassingen, bestanden of productievoorzieningen  ter beschikking dient te stellen, worden deze franco huis geleverd. De tegenpartij is verplicht deze op onze wens weer af te halen. Indien niet binnen 3 maanden aan onze wensen gevolg wordt gegeven, hebben wij het recht deze op zijn kosten bij hem af te leveren. De kosten voor het onderhouden, herstellen, opslaan, verzekeren, veranderen en vervangen komen ten laste van de tegenpartij. Een verzekering wordt slechts op wens van de tegenpartij en met volle vooruitbetaling van de premie afgesloten.

b) De tegenpartij is verantwoordelijk voor de constructie die overeengekomen is met tekeningen of modellen en de geschiktheid van voorzieningen. Wij hebben geen verplichting de voorzieningen te testen.

c) Wanneer voorzieningen door ons in opdracht van de tegenpartij worden aangemaakt of geleverd, dan hebben wij recht op de overeengekomen of een redelijke vergoeding. Door ons aangemaakte voorzieningen blijven ons eigendom. Ook wanneer hij ons een vergoeding betaald heeft, heeft de tegenpartij geen recht op afgifte van de voorzieningen. Wij behouden ons het recht voor de voorzieningen te verwijderen, wanneer sinds de laatste bestelling van de tegenpartij minstens 3 jaar verlopen is. Wordt echter anderszins overeengekomen, dat de tegenpartij eigenaar zal worden van de voorzieningen, gaat het eigendom met de volledige betaling van de vergoeding aan hem over. Wij hebben de verplichting de voorzieningen te bewaren; paragraaf 1, leden 2-5 zijn van toepassing. Op zijn vroegst 2 jaar na de eigendomsoverdracht kan de tegenpartij de bewaarovereenkomst opzeggen en uitgifte verlangen.

d) De tegenpartij is verantwoordelijk voor de burgerrechtelijke en publiekrechtelijke toelaatbaarheid van de door ons geleverde prestatie, voorzover hij meewerkt aan de totstandkoming en met name materiaal, tekeningen, know-how of andere informatie ter beschikking stelt. Dat geldt ook voor eventuele inbreuken op beschermde rechten, met name octrooirechten, kleine patentrechten, merkenrechten, auteursrechten en esthetische modelrechten. Binnen het kader van zijn verantwoordelijkheid is de tegenpartij verplicht ons te vrijwaren tegen alle aanspraken door derden, alsmede tegen de kosten van rechtsvervolging en -verdediging die uit dergelijke inbreuk kunnen voortvloeien.

e) Wij blijven in het bezit van eigendoms- en auteursrechten ten aanzien van alle bescheiden, die wij de klant ter beschikking stellen. Dit geldt met name voor afbeeldingen, tekeningen en berekeningen. Deze mogen niet voor doeleinden buiten het kader van de overeenkomst gebruikt worden en niet ter beschikking van derden worden gesteld. Zodra de contractuele doelstelling vervuld is of het contract beëindigd is, moeten zij ons onmiddellijk franco bedrijf teruggegeven worden. Dit geldt met name voor bescheiden en andere informatie, die als „vertrouwelijk” gekenmerkt zijn. Wij hebben te allen tijde het recht de bescheiden op te vragen, wanneer geheimhouding niet verzekerd is.

9. Levering, levertermijnen, verlate aanvaarding

a) Levertermijn en levertijdstip zijn overeenkomstig onze opdrachtbevestiging. Als na het sluiten van het contract veranderingen aan de inhoud of omvang van de levering overeengekomen worden, dan begint de levertermijn opnieuw te lopen.

b) Het levertijdstip of de levertermijn is gestand gedaan, wanneer de goederen op tijd verzonden werden of wanneer de tegenpartij meegedeeld is, dat de goederen voor verzending gereed zijn.

c) De prestatie- of levertermijnen worden met een redelijke periode verlengd, wanneer wij door omstandigheden buiten onze controle niet in staat zijn op tijd te leveren of te presteren. Dergelijke omstandigheden omvatten met name arbeidsongeregeldheden, zoals staking en buitensluiting, overmacht, oorlog en natuurrampen. Wij hebben het recht ons uit het contract terug te trekken, wanneer de prestatiehindernis voor onbepaalde tijd aanhoudt en het doeleinde van het contract in het geding is. Indien de verhindering langer dan 2 maanden duurt, dan heeft de opdrachtgever het recht zich uit het nog niet vervulde deel van zijn contractuele verplichtingen terug te trekken als hij, op grond van de bepalingen van deze voorwaarden, niet het recht heeft zich volledig uit het contract te trekken.

d) Indien goederen niet volgens de afgesproken termijn door de tegenpartij aanvaard worden, dan hebben wij het recht, onder voorbehoud van alle andere rechten, hem een redelijke aanvullende termijn op te leggen. Na afloop van de aanvullende termijn hebben wij het recht anderszins over de zaak te beschikken en aan de tegenpartij na de redelijke aanvullende termijn uit te leveren. Wij kunnen eenmalig 10 % van de overeengekomen prijs zonder omzetbelasting als schadevergoeding berekenen, tenzij de tegenpartij aantoont, dat geen schade of slechts geringe schade berokkend is. Wij blijven ons het recht voorbehouden bij duidelijk grotere schade een claim in te dienen.

e) Bestellingen op afroep moeten binnen 2 maanden afgenomen worden, tenzij anders is overeengekomen.

f) Alleen na uitdrukkelijke schriftelijke wens van de tegenpartij zijn wij tot verzekering verplicht, en dan met dien verstande dat de tegenpartij het te verzekeren risico en bedrag aangeeft en de premie vooruitbetaalt.

10. Risico-overdracht

a) Uiterlijk bij verzending van de goederen gaat het risico over op de tegenpartij, ook wanneer wij verdere prestaties leveren, zoals het verzorgen van het vervoer, of wanneer wij de vervoerskosten dragen.

b) Indien de verzending uitgesteld wordt vanwege omstandigheden onder de verantwoordelijkheid van de tegenpartij, dan gaat het risico over op het moment dat de goederen voor verzending gereed zijn. Wij hebben echter de verplichting om op kosten van de tegenpartij de door de tegenpartij gewenste verzekering te regelen, voorzover de tegenpartij de verzekering noemt en de premie vooruit betaalt.

11. Eigendomsvoorbehoud

a) Het eigendom gaat pas op de tegenpartij over na volledige betaling van al onze bestaande vorderingen en de vorderingen die na het sluiten van het contract ontstaan uit de handelsbetrekking.

b) Tot het vervallen van het voorbehoudseigendom gelden de volgende voorschriften:

De tegenpartij moet zorgzaam met de geleverde goederen omgaan en de goederen verzekeren. Hij heeft het recht de goederen in het normale handelsverkeer verder te vervreemden, op voorwaarde dat geen betalingsachterstand bestaat. De tegenpartij heeft eveneens het recht de goederen voor ons, als producent, te be- en verwerken, zonder dat daaruit verplichtingen voor ons voortvloeien. Bij vervallen van ons (mede)eigendom door aansluiting gaat het (mede)eigendom van de desbetreffende goederen van de tegenpartij op ons over tot de hoogte van de waarde van de goederen, die de tegenpartij kostenloos voor ons in bewaring houdt.

Aanspraken van de tegenpartij, die ontstaan uit wederverkopen of op andere gerechtelijke grondslag, draagt de tegenpartij nu reeds uit voorzorg aan ons over. Wij nemen deze overdracht aan. Verdere vervreemding van de geleverde goederen is uitgesloten, wanneer de vorderingen, die ontstaan uit de wederverkoop of op andere gerechtelijke grondslag, niet overdraagbaar zijn.

De tegenpartij wordt gemachtigd de vorderingen, die ontstaan zijn uit wederverkoop of op andere gerechtelijke grondslag, te innen, zolang hij zijn verplichtingen jegens ons nakomt en de bepalingen van Art. 7 (Aanspraakrisico) van deze handelsvoorwaarden niet in werking treedt. De tegenpartij heeft de plicht de geïnde bedragen onmiddellijk aan ons over te dragen, voorzover de gewaarborgde vorderingen opeisbaar zijn.

De tegenpartij is verplicht ons indien gewenst, inzage te geven in de overdracht, en de bescheiden en informatie die noodzakelijk zijn voor het indienen van de claim aan ons te overhandigen. Wanneer derden de voorwaardelijke goederen of de vooraf aan ons overgedragen vorderingen in hun beheer nemen, heeft de tegenpartij de plicht op ons eigendomsrecht te wijzen en ons onverwijld hierover te informeren, met overhandiging van de bescheiden die voor onze tussenkomst noodzakelijk zijn.

Bij overtreding van de bepalingen van deze overeenkomst door de tegenpartij, waar onder betalingsachterstand of schending van de aan de tegenpartij onder dit artikel opgelegde plichten, met name zijn zorgzaamheidplichten met betrekking tot de goederen en de plicht geïnde bedragen aan ons over te dragen, hebben wij het recht overhandiging van de door ons geleverde maar nog niet betaalde goederen op te eisen evenals de overdracht van bestaande afgifteaanspraken die de tegenpartij heeft jegens derden. Het claimen van het eigendomsvoorbehoud of het in pand nemen van geleverde goederen houdt niet het terugtreden uit de overeenkomst in.

Indien de waarde van de uit voorzorg overgedragen vorderingen de hoogte van de haalbare opbrengst van de gewaarborgde goederen meer dan 20% te boven gaat, zijn wij tot op die hoogte op wens van de tegenpartij tot terugoverdracht verplicht.

12. Aanspraken op schadeloosstelling, vergoeding van vruchteloze inspanningen

a) Aansprakelijkheidsbeperking ten aanzien van reden

Aanspraken op schadeloosstelling of op vergoeding van vruchteloze inspanningen ten gevolge van nalatigheid of wanneer de verwachte prestatie door ons niet of niet volgens verplichting geleverd wordt, of ten gevolge van vertraging of bij gebreken kan de tegenpartij alleen doen gelden voor:

aa) schade aan het leven, aan het lichaam of aan de gezondheid, berokkend door ons op zijn minst nalatig plichtsverzuim of door opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een van onze wettige vertegenwoordigers of verwezenlijkingkrachten,

bb) andere schade, ten gevolge van minstens grove nalatigheid door ons of minstens grove nalatigheid door een van onze wettelijke vertegenwoordigers, door leidinggevend personeel of door verwezenlijkingkrachten, of ten gevolge van op zijn minst nalatige schending van de essentiële contractuele verplichtingen  door ons of door minstens nalatig plichtsverzuim door een van onze wettige vertegenwoordigers, door leidinggevend personeel of door verwezenlijkingkrachten en

cc) schade, die valt onder door ons uitgegeven waarborgen of een eigenschap- of duurzaamheidgarantie.

b) Aansprakelijkheidsbeperking ten aanzien van bedrag

Voor zover onze aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid en onze aansprakelijkheid voor grove nalatigheid door onze verwezenlijkingkrachten, die geen wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevend personeel zijn, niet volgens letter a) uitgesloten is, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade die typisch bij het sluiten van het contract verwacht kan worden en voor vergoeding van vruchteloze inspanningen tot het bedrag van de verwezenlijkingwaarde.

c) Aansprakelijkheid voor reeds bestaande schuldovereenkomsten

De hiervoor genoemde artikelen gelden ook ten aanzien van aanspraken op schadeloosstelling van de tegenpartij, die voortvloeien uit opneming van contractuele onderhandelingen, het in werking treden van een contract of uit soortgelijke handelscontacten.  Indien een contract tussen ons en de tegenpartij tot stand komt dan gelden alle aanspraken op schadeloosstelling, die niet volgens de voorgaande bepalingen op een reeds bestaande overeenkomst berusten, als kwijtgescholden.

d) Aanspraken uit rechtsoverdracht

De voorgaande bepalingen gelden ook ten aanzien van aanspraken door de tegenpartij, die voortvloeien uit rechtsoverdracht. De tegenpartij kan zich slechts op buitenlands recht beroepen, voor zover de aanspraak ook op toepassing van de voorgaande bepalingen en deze Algemene Voorwaarden kan berusten.

13. Aanspraken van de tegenpartij bij gebreken

a) Onderzoek- en verbeteringsplichten bij gebreken

De tegenpartij moet de door ons in het kader van koop-, werk-, werkleverings-, dienst- of handelingkoopovereenkomsten geleverde goederen of diensten onmiddellijk na aflevering onderzoeken en ons eventuele gebreken onverwijld melden. Indien de tegenpartij de gebreken niet meldt, dan gelden de goederen of diensten als goedgekeurd, tenzij het een gebrek betreft, dat bij de onderzoeking niet waarneembaar was. Mocht een dergelijke gebrek op een later tijdstip te voorschijn treden, dan moet dit onmiddellijk na waarneming gemeld worden, anders gelden de goederen of diensten ten aanzien van het gebrek als goedgekeurd. Om de rechten van de tegenpartij te verzekeren is tijdige verzending van de melding voldoende. Indien wij het gebrek opzettelijk verzwegen hebben, kunnen wij ons niet op dit artikel beroepen.

b) Gebreken bij gebruikte goederen

Bij aankoop van gebruikte goederen zijn de rechten van de tegenpartij wegens gebreken uitgesloten. Dit geldt niet voor aanspraken op restitutie en aanspraken die vallen onder een door ons uitgegeven waarborg of een eigenschap- of duurzaamheidgarantie .

c) Herlevering

Wij hebben het recht, naar onze keuze, het gebrek door middel van verbetering of door levering van goederen zonder het gebrek (herlevering) op te heffen. Bij mislukken van de herlevering kan de tegenpartij de aankoopprijs in mindering brengen of, als niet een productiefout de oorzaak  van het gebrek is, desgewenst uit de overeenkomst terugtreden. Het recht van de tegenpartij op restitutie blijft onaangeroerd.

d) Verjaring van aanspraken wegens gebreken

De wettelijke verjaringstermijn geldt:

aa) voor recht op restitutie wegens gebreken,

bb) voor regresaanspraken bij terugname of mindering in het geval van koopovereenkomsten van gebruiksgoederen

cc) voor aanspraken voortvloeiend uit ongeoorloofde handelingen.

Alle andere aanspraken van de tegenpartij wegens gebreken aan nieuwe goederen of geleverd werk, met name ten aanzien van herlevering, terugtreding, mindering en restitutie van vruchteloze inspanningen verjaren binnen een jaar.

Hetzelfde geldt voor aanspraken op rechtsgebreken, met de volgende uitzondering: Aanspraken ten aanzien van gebreken, die in een zakelijk recht van derden berusten, op grond waarvan teruggave van het gekochte verlangd kan worden, of in een ander recht, dat in het kadaster vermeld staat, verjaren binnen 5 jaar.

14. Plaats van handeling

Bij contracten met handelslieden geldt voor beide partijen de statutaire zetel van onze onderneming.

15. Geheimhoudingsplicht

a) Alle ons door de tegenpartij ter beschikking gestelde bescheiden, data en informatie zijn niet vertrouwelijk, voorzover de tegenpartij ze niet als vertrouwelijk kenmerkt. Indien wij voor het volbrengen van een levering gebruik maken van de diensten van derden, dan kunnen wij altijd de gegevens van de klant aan de derde partij doorgeven, voorzover dit noodzakelijk is voor het bereiken van de contractuele doeleinde.

b) Bescheiden, data en informatie, die door ons aan de klant ter beschikking worden gesteld zijn aan geheimhouding onderhevig, met name informatie, die het gebruik van onze diensten mogelijk maakt of vergemakkelijkt. Aan de tegenpartij overhandigde tekeningen en bescheiden blijven ons eigendom en moeten op verlangen worden teruggegeven. Indien wij wensen, moeten personen, die toegang tot deze informatie hebben, gezamenlijk overeengekomen worden.

16. Toepasselijk recht, taal van de overeenkomst, rechtsgebied, gedeeltelijke nietigheid, verjaring

a) Deze handelsvoorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen de partijen zijn materieel aan Nederlandse recht onderhevig. De geldigheid van de overeenkomst van de Verenigde Naties over contracten in de internationale goederenhandel wordt uitgesloten.

b) De overeenkomst is in de Nederlandse taal.

c) Als de tegenpartij een ondernemer is, een publiekrechtelijke of publiekrechtelijk gekapitaliseerd juridisch persoon, dan geldt als exclusief rechtsgebied voor alle uit de contractuele overeenkomst voortvloeiende geschillen de statutaire zetel van onze onderneming, waarbij wij echter het recht voorbehouden de tegenpartij in een ander wettig rechtsgebied aan te klagen.

Voor het geval dat de gerechtelijk af te dwingen partij na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats buiten Nederland verplaatst of dat de woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van de aanklacht niet bekend is, wordt ten aanzien van alle andere tegenpartijen onze statutaire zetel als rechtsgebied overeengekomen voor alle uit de contractuele overeenkomst voortvloeiende geschillen.

d) Schorsing van de verjaring van aanspraken van de tegenpartij komt alleen dan tot stand, wanneer wij schriftelijke onderhandelingen begonnen zijn. De schorsing eindigt 3 maanden na onze laatste schriftelijke uitspraak.

e) Nietigheid van bepalingen in de voorwaarden van deze overeenkomst of een andere tussen de partijen overeengekomen bepaling heeft geen invloed op de doeltreffendheid van de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en Verplichtingen of ander overeenkomsten. Bij andere tussen de partijen overeengekomen bepalingen hebben de partijen de plicht nietige bepalingen te vervangen door andere, doeltreffende bepalingen, die in betekenis zoveel mogelijk met de nietige bepalingen overeenkomen.

Inkoop- en bestelvoorwaarden

1. Geldigheid van de voorwaarden

Alle bestellingen van goederen en diensten die wij vanaf 1 januari 2002 doen tegenover ondernemers, rechtpersonen of publiekrechtelijke lichamen (hieronder leveranciers), zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden in de bij afsluiting van het contract actuele versie. Wijzigingen van de voorwaarden worden in geval van doorlopende schuld schriftelijk aan de leverancier meegedeeld onder vermelding van de gewijzigde bepalingen en gelden als overeengekomen wanneer de contractpartner de situatie van doorlopende schuld voortzet zonder binnen redelijke termijn in verweer te gaan. De inhoud van het contract is gebaseerd op schriftelijke overeenkomsten. Er bestaan geen verdere overeenkomsten. Wijzigingen of aanvullingen in het contract zijn slechts rechtsgeldig indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Voor bestellingen is uitsluitend onze inkoopafdeling verantwoordelijk. Afwijkende of voor ons ongunstige aanvullende bepalingen resp. algemene voorwaarden van de leverancier worden niet in het contract opgenomen, ook niet indien deze voorwaarden door ons niet apart worden afgewezen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige overeenkomsten met de leverancier.

2. Offerte

Offertes zijn aangenomen wanneer deze door ons met een schriftelijke bestelling zijn bevestigd. Indien wij een bestelling plaatsen, zijn wij hieraan niet meer gebonden wanneer deze niet binnen 14 dagen is bevestigd. In het volledige schriftelijke verkeer moet ons bestelnummer en artikelnummer worden opgegeven.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in EURO, inclusief verpakkings- en transportkosten. Indien wij bij uitzondering op grond van uitdrukkelijke afspraak de transportkosten op ons nemen, dient de leverancier gebruik te maken van de voordeligste transportmethode. Indien er verzekering is overeengekomen, zorgt de leverancier voor de voordeligste verzekering.

4. Levering

Levertijd- en termijn zijn vastgelegd in de bestelling en zijn bindend. Levertijd- en termijn gelden als aangehouden wanneer de goederen op de plaats van levering aankomen. Vertragingen in de levering moeten direct schriftelijk aan ons worden meegedeeld. Elke levering moet vergezeld zijn van een standaard leveringsbon met nauwkeurige informatie. De leverancier mag voor het leveren van de dienst alleen derden als eigen medewerkers inzetten wanneer wij uitdrukkelijk en schriftelijk met de inzet van een bepaalde subondernemer voor een bepaalde levering hebben ingestemd.

5. Betalingen

Wij behouden ons het recht voor, betalingen op elke bankrekening van de leverancier over te maken. Voor de tijdigheid van de betaling geldt het moment van verzending van de bankopdracht. De betalingstermijn bedraagt ten minste 30 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de dienst pas later volledig wordt uitgevoerd, is de factuur ten minste 30 dagen na volledige levering betaalbaar. Bij betaling binnen twee weken na ontvangst van de factuur hebben wij het recht om 3% korting voor contact in mindering te brengen. De wettelijke rente wegens te late betaling ligt ten hoogste 5 procentpunten hoger dan de basisrente. Hogere rente-aanspraak op andere rechtsgronden en het claimen van verdere schade is niet uitgesloten.

6. Betalingsrisico

Indien onze rechten in gevaar dreigen te komen behouden wij ons het recht voor, uitvoering van alle prestaties uit dezelfde rechtsverhouding te weigeren.

7. Risico-overgang

Het risico gaat met afleveren van de goederen op de plaats van levering op ons over.

8. Werkstukgerelateerde modellen en fabricage-installaties

Indien wij volgens contract tekeningen, modellen, computerprogramma's, bestanden of fabricage-installaties en materialen zoals bv. gereedschap ter beschikking moeten stellen, moeten deze door de leverancier voor ons kosteloos op een door ons aan te wijzen redelijke locatie worden afgehaald. De leverancier is verplicht, op ons verzoek deze op een door ons aan te wijzen redelijke locatie te retourneren. De leverancier draagt de kosten voor instandhouding, restauratie en wijziging. De leverancier controleert na ontvangst de constructie en overeenstemming met tekeningen of modellen en de geschiktheid voor het contractdoel. De leverancier stelt ons per omgaande op de hoogte van gebreken, afwijkingen of onvoldoende geschiktheid. Indien installaties in onze opdracht door de leverancier worden gefabriceerd of aangeschaft, bestaat er slechts recht op vergoeding als hiervoor een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat. Indien de leverancier voor de door hem in onze opdracht gefabriceerde of aangeschafte installaties kosten in rekening brengt, verkrijgen wij na volledige betaling het eigendom van deze installaties. De leverancier is verplicht tot zorgvuldige en voor ons kostenloze opslag. De leverancier is verplicht op eigen kosten een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering tegen diefstal en brand met passende dekking af te sluiten. De leverancier is verplicht ons van de verzekering op de hoogte stellen en een kopie van de polis ter beschikking te stellen. In geval van aansprakelijkheid is de leverancier verplicht, zijn claims tegen de verzekeraar aan ons af te staan. Op verzoek moeten de installaties voor ons kosteloos op een door ons aan te wijzen redelijke locatie worden afgeleverd. Bij alle overige installaties die uitsluitend voor leveringen of diensten aan ons worden gebruikt, hebben wij het recht deze tegen een passende vergoeding over te nemen. Na uitoefening van dit recht gelden de bovenstaande bepalingen. Voor ons of door ons vervaardigde of aangeschafte installaties mogen slechts met onze instemming en alleen voor uitvoering van met ons gesloten contracten worden gebruikt. Installaties die niet aan ons worden overgedragen, moeten na beëindiging van de zakelijke verhouding, voor ons kosteloos, voor een periode van 5 jaar worden opgeslagen of op ons verzoek op kosten van de leverancier worden vernietigd.

9. Verjaring

Van een belemmering van de verjaring van de aanspraken van de leverancier bij verhandelingen is alleen dan sprake wanneer wij verhandelingen schriftelijk zijn overeengekomen. De verjaring van onze aanspraken gaat ten vroegste in 3 maanden na onze laatste schriftelijke kennisgeving.

10. Schadevergoeding

a) Beperking van aansprakelijkheid naar oorzaak De contractpartner kan aanspraak maken op schadevergoeding of op vergoeding van vergeefse inspanningen als gevolg van schendingen van de plichten of indien onze prestatie niet of niet zoals overeengekomen wordt geleverd, wegens vertraging of gebreken voor

  • schade voor leven, lichaam en gezondheid die kan worden toegewezen aan nalatige schending van onze plichten of opzettelijke of nalatige schending van de plichten van onze wettelijke vertegenwoordiger of uitvoerder,
  • overige schade die kan worden toegewezen aan grove nalatige schendingen van onze plichten of nalatige schending van de plichten van onze wettelijke vertegenwoordiger, leidinggevende of uitvoerende of nalatige schending van kardinale plichten door ons of nalatige schending door een van onze wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden of uitvoerenden en
  • schade die valt onder een door ons afgegeven toezegging .

b) Beperking van de aansprakelijkheid naar hoogte. Voor zover onze aansprakelijkheid voor eenvoudige of grove nalatigheid van ons of onze uitvoerenden, die geen wettelijke vertegenwoordiger zijn en geen leidinggevende positie bekleden niet volgens a) is uitgesloten, zijn wij slechts aansprakelijk voor de bij afsluiting van het contract typisch te verwachten schade en vergoeding van de vergeefse inspanningen tot de hoogte van het contractbelang.

c) Aansprakelijkheid voor schuldverhouding vóór contract. De bovenstaande paragrafen gelden ook voor schadeclaims van de contractpartner uit schuldverhoudingen die ontstaan door het openen van contractonderhandelingen, afsluiten van een contract of vergelijkbare zakelijke contacten. Indien een contract tussen ons en de contractpartner tot stand komt, gelden schadeclaims van de leverancier als vervallen voor zover deze niet als voorafgaande voorwaarden bij het bestaande contract vastgelegd zijn.

11. Gebreken bij levering of dienst

Indien wij de geleverde goederen vóór ontdekking of zichtbaarheid van het gebrek geheel of gedeeltelijk in het normale economische verkeer verkocht of conform normale toepassing verbruikt of gewijzigd hebben, blijven onze rechten met betrekking tot het gebrek in stand. Onze aanspraak op rechten wegens gebreken verjaren ten vroegste in de regelmatige verjaringstermijn. Indien er wettelijk een langere verjaringstermijn geldt, is uitsluitend deze termijn van toepassing. De leverancier dient ons te vrijwaren van alle claims van derden die ontstaan als gevolg van de gebreken van de levering of de dienst. Dit geldt in het bijzonder voor de fabrikantengarantie en de schending van octrooirechten. De leverancier is er van op de hoogte dat wij onze goederen wereldwijd exporteren, in het bijzonder naar de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Canada en de VS. Leveringen en diensten van of in relatie tot eindproducten, grondstoffen of deelproducten moeten daarom voldoen aan buitenlands recht en mogen niet in strijd zijn met binnen- of buitenlandse octrooirechten.

12. Schuldvergelijking en achterhouding

De leverancier heeft alleen het recht om onomstreden of rechtsgeldig vastgestelde vordering te verrekenen. Voor het uitoefenen van het recht op achterhouden van betaling inclusief de rechten  is de leverancier slechts gerechtigd voor onomstreden en rechtsgeldig vastgestelde vorderingen uit dezelfde rechtsverhouding.

13. Afstand

Afstand doen van tegen ons gerichte claims is uitgesloten. Indien de overeenkomst waaruit de betalingsclaim van de leverancier ontstaat wederzijds zakelijk is, gelden de wettelijke bepalingen.

14. Plaats van levering

Is de leverancier zakenman, rechtspersoon of publiekrechtelijk lichaam, is de plaats van levering voor beide partijen onze zetel of de door ons in de bestelling opgegeven locatie.

15. Geheimhouding

Beide partijen zijn, ook na beëindiging van het contract, verplicht tot geheimhouding van alle zakelijke en bedrijfsinformatie die in het kader van de uitvoering van het contract wederzijds bekend is geworden. Wij kunnen eisen dat de leverancier alle medewerkers en uitvoerenden op dezelfde manier contractueel verplicht tot geheimhouding en ons op verzoek inzage verleent in deze overeenkomsten.

16. Toepasbaar recht, taal van het contract, rechtszetel, gedeeltelijke ongeldigheid

Alle zakelijke rechtsverhoudingen zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. De toepasbaarheid van de VN overeenkomst inzake contracten over internationale verkoop (CISG) is uitgesloten. De taal van het contract is Nederlands. Is de contractpartner zakenman, rechtspersoon of publiekrechtelijk lichaam, is de zetel van onze onderneming de uitsluitende rechtszetel voor alle geschillen die uit de contractuele verhouding voortkomen, waarbij wij ons het recht voorbehouden, de contractpartner op een andere rechtszetel aan te klagen. Tegenover alle andere contractpartners wordt Apeldoorn als rechtszetel overeengekomen voor alle geschillen die uit de contractuele verhouding voortkomen voor het geval dat de aangeklaagde partij na afsluiting van het contract haar vestiging of gebruikelijke verblijfplaats vanuit Nederland verlegt of de vestigingsplaats of gebruikelijke verblijfplaats op moment van aanklacht niet bekend is. De ongeldigheid van bepalingen in deze algemene voorwaarden of een andere tussen de partijen bestaande overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden leveringen en diensten of overige overeenkomsten. De partijen zijn verplicht, in plaats van de ongeldige bepalingen, een geldige bepaling overeen te komen die de strekking van de ongeldige bepaling zo goed mogelijk benaderd.