Algemene Leverings- en Batalingsvoorwaarden

Elektror airsystems b.v.

1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

*”Verkoper”         Elektror airsystems b.v., geregistreerd in het handelsregister onder nummer 16029630

*”Koper”              Degene die zich in verband met de koop van goederen jegens Elektror airsystems B.V. heeft verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is.

* “Overeenkomst” De tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door verkoper toepasselijk zijn verklaard.

Voor alle aanbiedingen, verkopen, en leveringen door verkoper gedaan gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door koper andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor verkoper niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.

Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een opdracht wordt de koper geacht verkopers voorwaarden te hebben aanvaard. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn, indien en voorzover door verkoper niet schriftelijk een termijn is genoemd gedurende welke de aanbiedingen haar binden, vrijblijvend.

Niet bindend zijn, alle gegevens welke genoemd worden in afbeeldingen, brochures, catalogi en/of technische details c.q. tekeningen en/of berekeningen en verdere gegevens door verkoper verstrekt.

3. Overeenkomsten

a) Overeenkomsten betreffende levering van zaken en/of diensten komen tot stand nadat door de verkoper de opdracht daartoe schriftelijk is aanvaard en/of bevestigd.

b) Het gestelde in het voorgaande lid is eveneens van toepassing op, aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen daartoe gedaan door ons personeel of namens verkoper gedaan door haar vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen.

c) Voor leveringen en/of diensten waarvoor naar hun aard dan wel omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur als opdracht bevestiging beschouwd.

d) Verkoper behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor, derden in te schakelen bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten door koper. De kosten welke dit met zich brengt zullen worden doorberekend aan koper conform de verstrekte prijsopgave. Voor zover dit wenselijk is zal vooraf overleg worden gepleegd met koper, dit ter beoordeling van de verkoper.

 

4. Prijzen en verrekening kostenfactoren

a) Elke prijsopgave door verkoper gedaan is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

b) De prijzen gebaseerd op ten tijde van de aanbieding respectievelijk orderdatum geldende hoogte van materiaal- en grondstofprijzen, energieprijzen, koersen van valuta, rentekosten, lonen en loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen en heffingen van overheidswege verhogingen van deze kostenfactoren. Welke tot stand komen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van aflevering zijn voor rekening van de koper. De verkoper is gerechtigd de opgegeven respectievelijk de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften dienaangaande.

c) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief BTW, in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten.

5. Levering en Risico

a) Onverminderd het bepaalde in artikel XII worden de goederen geacht door verkoper te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard.

aa) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de koper. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het magazijn van de verkoper verlaten.

bb) Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door verkoper, op hetzij op de factuur, of anderszins wordt aangegeven.

cc) De zaken zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de koper.

6. Hoedanigheid, keuring en acceptatie

a) Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de handel gebruikelijk is.

b) Indien en voorzover de zaken op verzoek van de koper worden aangeboden onder een kwaliteitsverklaring- garantie door derden afgegeven, worden deze zaken geacht te zijn gekeurd en geaccepteerd door de koper als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring- garantie van de bedoelde derden.

c) De controle op de hoeveelheid en/of beschadiging van de geleverde zaken dient koper terstond na ontvangst der goederen uit te voeren. Dat geldt tevens na mededeling van verkoper dat de zaken ter beschikking van de koper staan.

d) Eventuele tekorten c.q. beschadigingen van de geleverde zaken dan wel van de verpakking daarvan welke bij (af) levering van de zaken door of vanwege de koper worden/zijn geconstateerd, dient koper op de afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te (laten) vermelden . Bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde goed in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

e) Koper zal geen beroep mogen doen op en mitsdien geen rechten kunnen ontlenen aan gebreken, welke ten tijde van de levering niet zichtwaren waren, wanneer:

aa) de geleverde za(a)k(en) is/zijn verwerkt

bb) de geleverde za(a)k(en) nog niet is/zijn verwerkt en koper zich niet binnen een redelijke korte termijn (max. 8 dagen) na ontdekking van het gebrek dan wel nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid, schriftelijk terzake tot verkoper heeft gewend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

f) reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen bij verkoper te worden ingediend.

g) na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de geleverde zaak, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de verkoper in behandeling genomen.

h) indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden en geaccepteerd, is verkoper slechts verplicht de ondeugdelijke za(a)k(en) te vervangen zonder dat de koper enig recht kan doen gelden op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

i) Het feit dat de koper een reclame heeft ingediend ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van de verkoper.

j) Retourzendingen van geleverde zaken door koper, kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijk toestemming van de verkoper, onder nog nader te bepalen voorwaarden van de verkoper.

k) Onverminderd het in voorgaande leden bepaalde, dienen reclames in ieder geval binnen 8 dagen, op straffen van niet ontvankelijk van de klacht van de koper.

l) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen heeft verkoper het recht om zaken van één of meer andere magazijnen/fabrieken dan de zijne af te leveren. In dat geval geldt hetgeen in dit artikel is vermeld, eveneens voor de zaken van andere magazijn/fabrieken.

 

7. Leveringstijden

a) In offertes of orderbevestigingen genoemde leveringstijden gelden slechts bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding der afleveringstermijn kan nimmer wanprestatie van verkoper jegens koper opleveren, of annulering van de order tot gevolg hebben c.q. afname weigeren, terwijl verkoper niet aansprakelijk is voor vertragingsschade hoegenaamd ook.

b) Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door koper zijn afgenomen, heeft verkoper het recht koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid van de hier bedoelde zaken zal zijn afgenomen, aan welke sommatie koper verplicht is binnen 8 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan verkoper de zaken op kosten van koper zal kunnen opslaan terwijl verkoper gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen.

c) bedoelde door koper na sommatie te noemen termijn bedraagt minimaal 48 uur en maximaal 2 maanden, of zoveel korter als verkoper wenst, met dien verstande dat de door koper te noemen termijn nimmer korter of zoveel korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn. Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk terzake van bedrijfsschade of andere schade, direct of indirect. Ten gevolge van opslag als hiervoor bedoeld.

8. Transport/risico

a) De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan verkoper wordt verstrekt, door verkoper als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat de verkoper daarvoor enige aansprakelijkheid draagt.

b) De verzending geschiedt immer, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, zelfs wanneer de vervoerder vorder dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender/verkoper zijn.

9. Aansprakelijkheid

a) Verkoper is in geval van niet of niet-behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst, slechts gehouden tot het kosteloos aanvullen van het ontbrekende respectievelijk het vervangen van gebrekkige zaken en/of opnieuw uitvoeren van onvoldoende gebleken geleverde accessoire diensten, zodra dit hem redelijkerwijze mogelijk is. Ingeval de koper ondanks bedoelde hernieuwde prestatie schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal verkoper maximaal aansprakelijk kunnen zijn aan 25% van de aan koper voor geleverd zaken en/of diensten in rekening gebrachte prijs. Voor bedrijfsschade of andere direct of indirecte schade is verkoper jegens koper en/of derden nimmer aansprakelijk

b) Koper vrijwaart verkoper volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voorvloeien uit of verband houden met (niet-)nakoming door verkoper van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met koper.

c) Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen kwaliteitseisen, die door de koper zijn gesteld en die hem door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen, die door derden zijn gesteld.

10. Overmacht

Als overmacht gelden alle gebeurtenissen of omstandigheden waaronder begrepen elke overheidsingrijpen, als gevolg waarvan in redelijkheid nakoming, althans tijdige nakoming, van verkopers verplichtingen niet kan worden verlangd. Onder overmacht wordt o.m. verstaan:


Gebrek aan grondstoffen bij de verkoper, fabrieks vervoersstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of oorlog, belemmeringen tengevolge van abnormale weersomstandigheden, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van organisatorische aard.

11. Voorschriften export administratie Verenigde Staten van Amerika

a) Verkoper zal de nodige maatregelen treffen om voor haar rekening van het United States Office Administration en/of andere overheidslichamen de vergunningen te verkrijgen die vereist zijn voor export van de producten en de documentatie uit de Verenigde Staten van Amerika en levering aan de koper.

b) Iedere overeenkomst wordt aangegaan op voorwaarde van verkrijging van de in het vorige lid bedoelde vergunningen.

c) Koper zal met betrekking tot de producten en documentatie niet handelen in strijd met exportvergunningen en/of toepasselijke voorschriften.

d) Koper erkent met deze voorschriften bekend te zijn en zal op verzoek van verkoper alle inlichtingen en documentatie verschaffen die verkoper tot het verkrijgen van deze vergunningen mocht nodig hebben.

e) Koper zal de producten en bijbehorende documentatie niet vervreemden, noch aan derden in gebruik
c.q. in bruikleen geven, noch deze uitvoeren of op enigerlei andere wijze gebruiken- of handelen in strijd met bedoelde verginningen en terzake geldende voorschriften.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper, zolang de koper de terzake verschuldigde koopprijs of enig ander door koper aan verkoper verschuldigd bedrag niet volledig heeft betaald. Koper is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door de gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom over te dragen, de zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen.


Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de geleverde zaken jegens de verkoper niet nakomt, is verkoper zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval de verkoper het recht heeft de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te achten, onverminderd verkopers recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, hoegenaamd ook, gederfde winst en rente. Zolang enig afgeleverde zaak ingevolge het vorenstaande het eigendom van verkoper is gebleven, is verkoper gerechtigd zich van de toestand van de zaken te overtuigen, terwijl koper hierbij verkoper onherroepelijk machtigt de plaats of plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden en zonodig daaruit te (doen) verwijderen om de zaak weer tot zich (verkoper) te nemen.

13. Betaling en zekerheidsstelling

a) Koper verplichting zich binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of zonder enige korting. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door de verkoper is ontvangen. Aan klachten omtrent gebreken van geleverde zaken kan de koper geen recht ontlenen om betalingen op te schorten of om de nakoming van enige andere verplichting op te schorten, ongeacht of deze betrekking hebben op (levering van) zaken en/of diensten waarvoor de betreffende klacht geldt, of op volgende of voorgaande (levering van) andere zaken en/of diensten, noch geven klachten koper recht op verrekening of schuldvergelijking met de voorafgaande, de bestreden of volgende levering.

b) Vanaf het ogenblik waarop betaling had moeten geschieden, heeft verkoper het recht om zonder verdere sommatie of ingebrekestelling een rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente +1% herleid tot een percentage per maand.

c) Indien koper met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering jegens verkoper in gebreke is heeft verkoper het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren, dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Onverminderd verkopers recht op onmiddellijke betaling van de zaken die nog geleverd zullen worden en onverminderd het recht van verkoper om de ontstane schade op de koper te verhalen.

d) Verkoper heeft het recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te eisen en zolang deze niet naar genoegen van verkoper is verschaft, de levering op de schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd verkopers recht om de hierdoor voor hem ontstane schade op koper te verhalen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd wordt alsdan terstond opeisbaar.

e) In geval van wanbetaling is koper gehouden aan verkoper naast hoofdsom en rente te vergoeden alle incassokosten, die door niet betaling zijn of worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval waarin verkoper zich ten behoeve van de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke incassokosten worden nu reeds vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde met een minimum van Euro 150,-

Uit het enkele feit, dat verkoper zich heeft verzekerd van de hulp van derden, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

14. Afwijkende bedingen

Indien bij verkoop van bepaalde zaken van verkoper afkomstig bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen prevaleren deze bijzondere voorwaarden voorzover zijn betrekking hebben op bepaalde zaken indien strijd met de onderhavig algemene bepalingen zou ontstaan, met dien verstande dat deze algemene bepalingen voor het overige hun gelding behouden.

15. Geschillen

Alle geschillen, daaronder tevens begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen koper en verkoper mochten ontstaan naar aanleiding van de aanbieding en of koopovereenkomst of van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, verklaren partijen exclusief de toepasselijke Nederlandse rechter bevoegd van de vordering kennis te nemen.

16. Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen wordt koper indien hij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, met namen in geval koper nalaat enig factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of indien hij onder beheerd, bewind of curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in het verzuim te zijn en heeft verkoper het recht zonder enige ingebrekestellingen zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van de verkoper, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd verkopers recht op schadevergoeding tengevolge van de wanprestatie en deze ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die verkoper ten laste van de koper heeft of krijgt dadelijk ineens opeisbaar.

17. Toepasselijk recht

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

Inkoop- en bestelvoorwaarden

1. Geldigheid van de voorwaarden

Alle bestellingen van goederen en diensten die wij vanaf 1 januari 2002 doen tegenover ondernemers, rechtpersonen of publiekrechtelijke lichamen (hieronder leveranciers), zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden in de bij afsluiting van het contract actuele versie. Wijzigingen van de voorwaarden worden in geval van doorlopende schuld schriftelijk aan de leverancier meegedeeld onder vermelding van de gewijzigde bepalingen en gelden als overeengekomen wanneer de contractpartner de situatie van doorlopende schuld voortzet zonder binnen redelijke termijn in verweer te gaan. De inhoud van het contract is gebaseerd op schriftelijke overeenkomsten. Er bestaan geen verdere overeenkomsten. Wijzigingen of aanvullingen in het contract zijn slechts rechtsgeldig indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Voor bestellingen is uitsluitend onze inkoopafdeling verantwoordelijk. Afwijkende of voor ons ongunstige aanvullende bepalingen resp. algemene voorwaarden van de leverancier worden niet in het contract opgenomen, ook niet indien deze voorwaarden door ons niet apart worden afgewezen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige overeenkomsten met de leverancier.

2. Offerte

Offertes zijn aangenomen wanneer deze door ons met een schriftelijke bestelling zijn bevestigd. Indien wij een bestelling plaatsen, zijn wij hieraan niet meer gebonden wanneer deze niet binnen 14 dagen is bevestigd. In het volledige schriftelijke verkeer moet ons bestelnummer en artikelnummer worden opgegeven.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in EURO, inclusief verpakkings- en transportkosten. Indien wij bij uitzondering op grond van uitdrukkelijke afspraak de transportkosten op ons nemen, dient de leverancier gebruik te maken van de voordeligste transportmethode. Indien er verzekering is overeengekomen, zorgt de leverancier voor de voordeligste verzekering.

4. Levering

Levertijd- en termijn zijn vastgelegd in de bestelling en zijn bindend. Levertijd- en termijn gelden als aangehouden wanneer de goederen op de plaats van levering aankomen. Vertragingen in de levering moeten direct schriftelijk aan ons worden meegedeeld. Elke levering moet vergezeld zijn van een standaard leveringsbon met nauwkeurige informatie. De leverancier mag voor het leveren van de dienst alleen derden als eigen medewerkers inzetten wanneer wij uitdrukkelijk en schriftelijk met de inzet van een bepaalde subondernemer voor een bepaalde levering hebben ingestemd.

5. Betalingen

Wij behouden ons het recht voor, betalingen op elke bankrekening van de leverancier over te maken. Voor de tijdigheid van de betaling geldt het moment van verzending van de bankopdracht. De betalingstermijn bedraagt ten minste 30 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de dienst pas later volledig wordt uitgevoerd, is de factuur ten minste 30 dagen na volledige levering betaalbaar. Bij betaling binnen twee weken na ontvangst van de factuur hebben wij het recht om 3% korting voor contact in mindering te brengen. De wettelijke rente wegens te late betaling ligt ten hoogste 5 procentpunten hoger dan de basisrente. Hogere rente-aanspraak op andere rechtsgronden en het claimen van verdere schade is niet uitgesloten.

6. Betalingsrisico

Indien onze rechten in gevaar dreigen te komen behouden wij ons het recht voor, uitvoering van alle prestaties uit dezelfde rechtsverhouding te weigeren.

7. Risico-overgang

Het risico gaat met afleveren van de goederen op de plaats van levering op ons over.

8. Werkstukgerelateerde modellen en fabricage-installaties

Indien wij volgens contract tekeningen, modellen, computerprogramma's, bestanden of fabricage-installaties en materialen zoals bv. gereedschap ter beschikking moeten stellen, moeten deze door de leverancier voor ons kosteloos op een door ons aan te wijzen redelijke locatie worden afgehaald. De leverancier is verplicht, op ons verzoek deze op een door ons aan te wijzen redelijke locatie te retourneren. De leverancier draagt de kosten voor instandhouding, restauratie en wijziging. De leverancier controleert na ontvangst de constructie en overeenstemming met tekeningen of modellen en de geschiktheid voor het contractdoel. De leverancier stelt ons per omgaande op de hoogte van gebreken, afwijkingen of onvoldoende geschiktheid. Indien installaties in onze opdracht door de leverancier worden gefabriceerd of aangeschaft, bestaat er slechts recht op vergoeding als hiervoor een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat. Indien de leverancier voor de door hem in onze opdracht gefabriceerde of aangeschafte installaties kosten in rekening brengt, verkrijgen wij na volledige betaling het eigendom van deze installaties. De leverancier is verplicht tot zorgvuldige en voor ons kostenloze opslag. De leverancier is verplicht op eigen kosten een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering tegen diefstal en brand met passende dekking af te sluiten. De leverancier is verplicht ons van de verzekering op de hoogte stellen en een kopie van de polis ter beschikking te stellen. In geval van aansprakelijkheid is de leverancier verplicht, zijn claims tegen de verzekeraar aan ons af te staan. Op verzoek moeten de installaties voor ons kosteloos op een door ons aan te wijzen redelijke locatie worden afgeleverd. Bij alle overige installaties die uitsluitend voor leveringen of diensten aan ons worden gebruikt, hebben wij het recht deze tegen een passende vergoeding over te nemen. Na uitoefening van dit recht gelden de bovenstaande bepalingen. Voor ons of door ons vervaardigde of aangeschafte installaties mogen slechts met onze instemming en alleen voor uitvoering van met ons gesloten contracten worden gebruikt. Installaties die niet aan ons worden overgedragen, moeten na beëindiging van de zakelijke verhouding, voor ons kosteloos, voor een periode van 5 jaar worden opgeslagen of op ons verzoek op kosten van de leverancier worden vernietigd.

9. Verjaring

Van een belemmering van de verjaring van de aanspraken van de leverancier bij verhandelingen is alleen dan sprake wanneer wij verhandelingen schriftelijk zijn overeengekomen. De verjaring van onze aanspraken gaat ten vroegste in 3 maanden na onze laatste schriftelijke kennisgeving.

10. Schadevergoeding

a) Beperking van aansprakelijkheid naar oorzaak De contractpartner kan aanspraak maken op schadevergoeding of op vergoeding van vergeefse inspanningen als gevolg van schendingen van de plichten of indien onze prestatie niet of niet zoals overeengekomen wordt geleverd, wegens vertraging of gebreken voor

  • schade voor leven, lichaam en gezondheid die kan worden toegewezen aan nalatige schending van onze plichten of opzettelijke of nalatige schending van de plichten van onze wettelijke vertegenwoordiger of uitvoerder,
  • overige schade die kan worden toegewezen aan grove nalatige schendingen van onze plichten of nalatige schending van de plichten van onze wettelijke vertegenwoordiger, leidinggevende of uitvoerende of nalatige schending van kardinale plichten door ons of nalatige schending door een van onze wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden of uitvoerenden en
  • schade die valt onder een door ons afgegeven toezegging .

b) Beperking van de aansprakelijkheid naar hoogte. Voor zover onze aansprakelijkheid voor eenvoudige of grove nalatigheid van ons of onze uitvoerenden, die geen wettelijke vertegenwoordiger zijn en geen leidinggevende positie bekleden niet volgens a) is uitgesloten, zijn wij slechts aansprakelijk voor de bij afsluiting van het contract typisch te verwachten schade en vergoeding van de vergeefse inspanningen tot de hoogte van het contractbelang.

c) Aansprakelijkheid voor schuldverhouding vóór contract. De bovenstaande paragrafen gelden ook voor schadeclaims van de contractpartner uit schuldverhoudingen die ontstaan door het openen van contractonderhandelingen, afsluiten van een contract of vergelijkbare zakelijke contacten. Indien een contract tussen ons en de contractpartner tot stand komt, gelden schadeclaims van de leverancier als vervallen voor zover deze niet als voorafgaande voorwaarden bij het bestaande contract vastgelegd zijn.

11. Gebreken bij levering of dienst

Indien wij de geleverde goederen vóór ontdekking of zichtbaarheid van het gebrek geheel of gedeeltelijk in het normale economische verkeer verkocht of conform normale toepassing verbruikt of gewijzigd hebben, blijven onze rechten met betrekking tot het gebrek in stand. Onze aanspraak op rechten wegens gebreken verjaren ten vroegste in de regelmatige verjaringstermijn. Indien er wettelijk een langere verjaringstermijn geldt, is uitsluitend deze termijn van toepassing. De leverancier dient ons te vrijwaren van alle claims van derden die ontstaan als gevolg van de gebreken van de levering of de dienst. Dit geldt in het bijzonder voor de fabrikantengarantie en de schending van octrooirechten. De leverancier is er van op de hoogte dat wij onze goederen wereldwijd exporteren, in het bijzonder naar de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Canada en de VS. Leveringen en diensten van of in relatie tot eindproducten, grondstoffen of deelproducten moeten daarom voldoen aan buitenlands recht en mogen niet in strijd zijn met binnen- of buitenlandse octrooirechten.

12. Schuldvergelijking en achterhouding

De leverancier heeft alleen het recht om onomstreden of rechtsgeldig vastgestelde vordering te verrekenen. Voor het uitoefenen van het recht op achterhouden van betaling inclusief de rechten  is de leverancier slechts gerechtigd voor onomstreden en rechtsgeldig vastgestelde vorderingen uit dezelfde rechtsverhouding.

13. Afstand

Afstand doen van tegen ons gerichte claims is uitgesloten. Indien de overeenkomst waaruit de betalingsclaim van de leverancier ontstaat wederzijds zakelijk is, gelden de wettelijke bepalingen.

14. Plaats van levering

Is de leverancier zakenman, rechtspersoon of publiekrechtelijk lichaam, is de plaats van levering voor beide partijen onze zetel of de door ons in de bestelling opgegeven locatie.

15. Geheimhouding

Beide partijen zijn, ook na beëindiging van het contract, verplicht tot geheimhouding van alle zakelijke en bedrijfsinformatie die in het kader van de uitvoering van het contract wederzijds bekend is geworden. Wij kunnen eisen dat de leverancier alle medewerkers en uitvoerenden op dezelfde manier contractueel verplicht tot geheimhouding en ons op verzoek inzage verleent in deze overeenkomsten.

16. Toepasbaar recht, taal van het contract, rechtszetel, gedeeltelijke ongeldigheid

Alle zakelijke rechtsverhoudingen zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. De toepasbaarheid van de VN overeenkomst inzake contracten over internationale verkoop (CISG) is uitgesloten. De taal van het contract is Nederlands. Is de contractpartner zakenman, rechtspersoon of publiekrechtelijk lichaam, is de zetel van onze onderneming de uitsluitende rechtszetel voor alle geschillen die uit de contractuele verhouding voortkomen, waarbij wij ons het recht voorbehouden, de contractpartner op een andere rechtszetel aan te klagen. Tegenover alle andere contractpartners wordt Apeldoorn als rechtszetel overeengekomen voor alle geschillen die uit de contractuele verhouding voortkomen voor het geval dat de aangeklaagde partij na afsluiting van het contract haar vestiging of gebruikelijke verblijfplaats vanuit Nederland verlegt of de vestigingsplaats of gebruikelijke verblijfplaats op moment van aanklacht niet bekend is. De ongeldigheid van bepalingen in deze algemene voorwaarden of een andere tussen de partijen bestaande overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden leveringen en diensten of overige overeenkomsten. De partijen zijn verplicht, in plaats van de ongeldige bepalingen, een geldige bepaling overeen te komen die de strekking van de ongeldige bepaling zo goed mogelijk benaderd.