Polnische AGB
Elektror airsystems sp. z o.o. (PL)

zur Übersicht

Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług w Elektror airsystems Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług określają zasady prowadzenia sprzedaży towarów oraz świadczenia usług przez ELEKTROR airsystems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ulicy Leśnej 38, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000285917 (dalej jako „Elektror”).
 2. Poniższe określenia użyte w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Świadczenia Usług będą miały następujące znaczenie:
  a) Sprzedawca – ELEKTROR airsystems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ulicy Leśnej 38, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice– Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000285917,
  b) Kupujący -  podmiot zawierający umowę ze Sprzedawcą.
  c) Strony – Sprzedawca i Kupujący łącznie,
  d) Ogólne Warunki - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług przez ELEKTROR airsystems sp. z o.o.,
  e) Produkt – towar oferowany przez Sprzedawcę;
  f) Usługa- usługa oferowana przez Sprzedawcę;
  g) Umowa – umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług zawarta przez Strony w związku ze złożonym przez Kupującego zamówieniem.
 3. Sprzedawca dostarcza Produkty i świadczy Usługi wyłącznie na rzecz innych przedsiębiorców. Sprzedawca nie zawiera Umów z konsumentami.
 4. Ogólne Warunki stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży lub umów świadczenia usług zawieranych przez Strony i po ich zaakceptowaniu przez Kupującego określają warunki nawiązanej na ich podstawie współpracy w sposób wiążący i kompleksowy.
 5. Akceptacja Ogólnych Warunków przez Kupującego następuje wraz z zawarciem Umowy. Treść Ogólnych Warunków dostępna jest na stronie internetowej www.elektror.pl w zakładce Warunki handlowe.
 6. Postanowienia Ogólnych Warunków regulują wyczerpująco warunki współpracy Stron. Tym samym żadne inne uregulowania nie będą miały zastosowania do zawieranych przez Strony Umów.
 7. Zawarte w materiałach marketingowych Sprzedawcy informacje odnoszące się do oferowanych Produktów oraz Usług są wiążące jedynie w przypadku potwierdzenia ich przez Sprzedawcę przy złożeniu zamówienia.
 8. Stosowany przez Kupującego wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki zakupu lub zamówień nie wiążą Sprzedawcę, chyba że zostaną zaakceptowane w formie pisemnej.
 9. Umowa zawarta przez Sprzedawcę z Kupującym  może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z Ogólnych Warunków. W takim przypadku Strony związane będą postanowieniami Umowy.
 10. W razie sprzeczności pomiędzy Ogólnymi Warunkami a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Kupującego, Umowa nie obejmuje  tych postanowień  wzorców umów, które są ze sobą sprzeczne.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do stworzonych dokumentacji i rozwiązań technicznych, rysunków technicznych oraz innych podobnych dokumentów wykonanych przez Sprzedawcę. Kupujący nie ma prawa ich wykorzystywania, kopiowania czy też innego powielania oraz udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

II. ZAWARCIE UMOWY / ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Kupującego wymaga pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia przyjęcia go do realizacji przez Sprzedawcę Przyjęcie oferty przedstawionej przez Kupującego wymaga pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia jej przyjęcia przez Kupującego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia bądź oferty Kupującego może zostać poprzedzone ustaleniami technicznymi pomiędzy Stronami. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi, udzielenia informacji bądź potwierdzenia danych technicznych, w tym rysunków przekazywanych przez Sprzedawcę w toku uzgodnień.
 2. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego z zastrzeżeniami lub w przypadku załączenia do przyjęcia zamówienia rysunków technicznych zamawianych Produktów, Kupujący jest związany treścią tych zastrzeżeń lub danych wynikających z rysunków, o ile nie przedstawi w terminie do 3 dni uwag. W przypadku zgłoszenia uwag przez Kupującego, Sprzedawca będzie związany zamówieniem jedynie w przypadku ostatecznego ustalenia pomiędzy stronami wszystkich warunków umowy.
 3. W przypadku składania zamówień poprzedzonych ofertą Sprzedawcy zamówienie zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia Produktów bądź Usługi, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.
 4. W zamówieniu, korespondencji dotyczącej zmiany zamówienia Kupujący powinien powołać numer oferty Sprzedawcy.

 

III. WARUNKI REALIZACJI UMÓW

 1. Data realizacji zamówienia jest zawsze określana w przybliżeniu – o ile strony nie postanowią inaczej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówienia lub brak jego realizacji, jeśli tego przyczyną były okoliczności leżące po stronie Kupującego lub przyczyną były nieprzewidziane wydarzenia uniemożliwiającą należytą realizację zamówienia (strajki, lokaut, siła wyższa). W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Stron, Sprzedawca w miarę możliwości niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. Okres realizacji zamówienia zostanie  w takim przypadku przedłużony o czas występowania  przyczyn uniemożliwiających jego realizację oraz czas niezbędny do przystąpienia do normalnej działalności przez Sprzedawcę.
 2. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna się od daty przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt II ust. 2 powyżej, na warunkach ustalonych przez Strony.
 3. W przypadku braku odmiennych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zamówienia są realizowane w siedzibie Sprzedawcy.
 4. W przypadku realizacji Usługi przez Sprzedawcę w miejscu wskazanym przez Kupującego, Kupujący zapewnia odpowiednie warunki realizacji Usługi, w tym dostęp do mediów, sprzęt do rozładunku i transportu wewnętrznego.
 5. W przypadku ustalenia w warunkach płatności wpłaty zaliczki lub przedpłaty przez Kupującego termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty przez Kupującego.
 6. Sprzedawca ponosi wyłącznie koszty wydania oraz opakowania zamówionych Produktów. Pozostałe koszty w szczególności koszty odbioru i przewozu ponosi Kupujący, chyba że Strony ustalą inaczej w zamówieniu.
 7. W przypadku gdy zamówione Produkty mają zostać dostarczone do miejsca wskazanego przez Kupującego, Produkty zostaną wysłane przez Sprzedawcę na wyłączne ryzyko Kupującego. Wybór rodzaju transportu oraz opakowania należy do Sprzedawcy.
 8. W przypadku nie odebrania  zamówionych Produktów w terminie przez Kupującego zobowiązanego do osobistego odbioru, Sprzedawca jest uprawiony do przechowania Produktów na  koszt i ryzyko Kupującego.
 9. Jeśli Kupujący wyraźnie tego nie zażąda, Sprzedawca nie ubezpiecza dostarczanych Produktów od ryzyka transportowego. Koszty ubezpieczenia ponosi Kupujący.

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Warunki płatności podawane są w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
 2. W ofertach Sprzedawcy podane ceny  są cenami netto.
 3. W przypadku gdy ceny Produktów określone zostaną przez Sprzedawcę w walutach obcych i płatność ma zostać dokonana w PLN ceny określone w walutach obcych przeliczone zostaną na PLN według kursu sprzedaży walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, ustalonego na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.
 4. Zapłata winna być dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku opóźnienia w zapłacie.
 6. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, że Kupujący jest w złej sytuacji finansowej lub jest niewypłacalny, Sprzedawca może uzależnić zrealizowanie zamówienia od dokonania przez Kupującego przedpłaty za zamówione Produkty, względnie przedstawienia przez Kupującego zabezpieczenia zapłaty ceny.
 7. W przypadku gdy zamówienie realizowane jest częściami a Kupujący opóźnia się z zapłatą należności za odebrane osobiście lub dostarczone mu Produkty, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia co do pozostałej części nie sprzedanych Produktów do czasu uregulowania przez Kupującego należności Sprzedawcy.
 8. Sprzedane Produkty stanowią własność Sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty przez Kupującego całej ceny sprzedaży.
 9. Do udzielania rabatów, opustów, zniżek  itp. od ceny sprzedaży uprawiony jest wyłącznie Sprzedawca.
 10. W przypadku zmian niezależnych od Sprzedawcy opłat i kosztów,  mających wpływ na wysokość ceny w okresie od daty przyjęcia zamówienia do realizacji do daty dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.

 

V. GWARANCJA

 1. Sprzedawca zapewnia, że oferowane Produkty są dobrej jakości i spełniają wszelkie parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej danego Produktu.
 2. Ile Sprzedawca wyraźnie udzieli Kupującemu gwarancji na Produkty, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za sprzedane Produkty w przypadku wystąpienia wad Produktów oraz istotnych odstępstw od określonych w dokumentacji technicznej parametrów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
 3. W zakresie wskazanym w punkcie 2 na sprzedane Produkty Sprzedawca udziela 24-miesięcznej gwarancji licząc od daty  sprzedaży  Produktu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie Produktów będących następstwem ich prawidłowej eksploatacji, jak również za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się, instalacji, przechowywania, konserwacji  lub użytkowania Produktu. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za wady Produktów powstałe na skutek dokonania przez Kupującego lub na jego zlecenie:
  a) zmian lub napraw Produktów bez pisemnej uprzedniej zgody Sprzedawcy,
  b) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu Produktów
  c) czynności, które Kupujący jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności: zainstalowania urządzenia, sprawdzenia funkcjonowania, doprowadzenia odpowiedniego zasilania -  o ile czynności te nie zostały przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę na podstawie pisemnych uzgodnień z Kupującym.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania Produktu.
 6. Sprzedawca dokona nieodpłatnej naprawy lub wymiany elementów, które zostaną uznane i potwierdzone jako wadliwe przez Sprzedawcę w okresie obowiązywania gwarancji.
 7. Zawiadomienie o wystąpieniu wady musi nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu a najpóźniej w terminie 7 dni od jej wystąpienia. Zawiadomienie winno być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedawcy ul. Leśna 38, 41-506 Chorzów; info@elektror.pl, zawierać opis wady, datę jej stwierdzenia, dane osoby która pierwsza stwierdziła wadę, dokładne dane teleadresowe Kupującego, dane osoby upoważnionej przez Kupującego do kontaktów ze Sprzedawcą. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię dowodu zakupu Produktu. Zawiadomienia przyjmowane są przez Sprzedawcę do poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Sprzedawca zapewnia czas reakcji na zgłoszenie: 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia Kupującego. Czas naprawy ustalany jest każdorazowo pomiędzy Stronami w zależności od rodzaju wady, czasu oczekiwania na komponenty
 9. Istnienie wady stwierdzone zostanie protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin, w terminie uzgodnionym przez strony. Kupujący jest zobowiązany do udostępnienia posiadanej przez niego wszelkiej dokumentacji Produktu.
 10. W przypadku gdy w wyniku naprawy Sprzedawca dokona wymiany wadliwego elementu na inny wolny od wad gwarancja na ten element biegnie od nowa od daty dokonania wymiany.
 11. Kupujący ma obowiązek podjęcia wszelkich działań celem zapobieżenia  lub minimalizacji uszkodzeń Produktu i wystąpienia wszelkich innych szkód (np. poprzez zaprzestanie eksploatacji Produktu, zabezpieczenia Produktu).
 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 13. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zawiadomienie o wadzie było bezpodstawne, Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego i zaproponuje odpłatną naprawę lub odpłatną wymianę części. Koszty powstałe w wyniku nieuzasadnionego zawiadomienia ponosi w całości Kupujący.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy  wobec Kupującego z jakiegokolwiek tytułu ogranicza się do rzeczywistej straty Kupującego i nie obejmuje szkód z tytułu utraconych lub spodziewanych korzyści, strat w produkcji, utraty renomy Kupującego itp.

 

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca - ELEKTROR airsystems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ulicy Leśnej 38, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000285917.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji złożonych przez niego Zamówień oraz zawartych przez Strony Umów przez okres przez okres obowiązywania tych umów. Następnie Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po roku, w którym miało miejsce dane zdarzenie (np. płatność faktury) oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji (jeżeli występują), a także do czasu upływu terminów przedawnienia innych roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego. W pozostałym zakresie dane osobowe Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym wyrazi on sprzeciw wobec przetwarzania jego danych lub wycofa wyrażona wcześniej zgodę na przetwarzanie.
 3. Kupujący ma prawo w każdej chwili skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu oraz innych praw ustawowych, a także prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się na stronie internetowej www.elektror.pl.

 

VIII. POUFNOŚĆ

 1. Strony zobowiązują się, że wszelkie informacje otrzymane od drugiej Strony, niezależnie od formy ich przekazania (pisemnej, ustnej lub elektronicznej), bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją zawartej przez nie Umowy traktować będą jako poufne i nie będą ujawniać ich osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody drugiej Strony (zobowiązanie do zachowania poufności).
 2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się do sytuacji, w której obowiązek ujawnienia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub innej prawomocnej decyzji organu władzy publicznej albo w stosunku do informacji, które są powszechnie dostępne.
 3. Strony zobowiązują się nawzajem powiadomić w przypadku złożenia żądania ujawnienia informacji poufnej i uzyskać zgodę drugiej Strony na przekazanie informacji poufnej, chyba że któreś z tych zobowiązań pozostawałoby w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wówczas Strona jest zwolniona z jego wykonania.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory związane z wykonywaniem zawartej przez Strony umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Zawierane przez Strony Umowy poddane są jest prawu polskiemu.