Polnische EBB
Elektror airsystems sp. z o.o. (PL)

zur Übersicht

Ogólne Warunki Zakupu w Elektror airsystems Sp. z o.o.

I. OBOWIĄZYWANIE WARUNKÓW

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu określają zasady zakupu towarów i usług, w tym składania zamówień przez ELEKTROR airsystems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ulicy Leśnej 38, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000285917.
 2. Poniższe określenia użyte w treści Ogólnych Warunków Zakupu będą miały następujące znaczenie:

a) Kupujący – ELEKTROR airsystems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ulicy Leśnej 38, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice– Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000285917,

b) Sprzedawca – przedsiębiorca zawierający umowę z Kupującym

c) Strony – Kupujący i Sprzedawca łącznie,

d) OWZ– niniejsze Ogólne Warunki Zakupu,

e) Umowa – wszelkie umowy zawierane przez Strony, w tym zamówienia składane przez Kupującego Sprzedawcy,

f)  Oferta - oświadczenie woli zawarcia umowy złożone przez Sprzedającego

 1. Akceptacja Ogólnych Warunków Zakupu następuje wraz z zawarciem przez Sprzedającego Umowy z Kupującym.
 2. Ogólne Warunki Zakupu mogą być przez Kupującego zmieniane.
 3. Aktualne Ogólne Warunki Zakupu są udostępnione na stronie www Kupującego: www.elektror.pl.
 4. Umowa zawarta przez Kupującego ze Sprzedawcą może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z Ogólnych Warunków Zakupu. W takim przypadku, Strony związane będą postanowieniami Umowy.
 5. W przypadku ewentualnych sprzeczności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Zakupu, a postanowieniami jakichkolwiek ogólnych warunków sprzedaży Sprzedawcy, o ile takie istnieją, pierwszeństwo mają postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Kupującego.

II. OFERTA

 1. Ofertę uznaje się za przyjętą, jeżeli Kupujący potwierdzi ją poprzez złożenie pisemnego zamówienia Sprzedawcy.
 2. Złożone zamówienie nie jest wiążące dla Kupującego, jeżeli po upływie terminu zakreślonego na potwierdzenie zamówienia, bądź też po 14 dniach od jego doręczenia Sprzedawcy, w przypadku gdy termin na potwierdzenie nie został wskazany w zamówieniu, Kupujący nie otrzymał potwierdzenia przyjęcia tego zamówienia.
 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia warunków zamówienia wymagają zgody i potwierdzenia Kupującego.
 4. Dalsza korespondencja związana z Ofertą, powinna być opatrzona numerem udzielonego przez Kupującego zamówienia.

III. CENY

 1. Wszystkie przedstawiane przez Sprzedawcę Kupującemu ceny, powinny być podane w walucie podanej w zapytaniu ofertowym Kupującego. Cena uwzględnia koszty transportu i opakowania.
 2. Jeżeli wymagane jest ubezpieczenie transportu przesyłki, koszty te ponosi Sprzedawca.

IV. DOSTAWA

 1. Terminy dostawy określone zostają każdorazowo w zamówieniu i są dla Stron wiążące. Terminy dostawy są dotrzymane, jeżeli towar dotrze do miejsca przeznaczenia w zakreślonym terminie.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia Kupującemu ewentualnej zwłoki w dostawie.
 3. Sprzedawca może w celu wykonania swojej usługi skorzystać z pomocy innych osób jako swoich podwykonawców, za działania i zaniechania których odpowiada jak za własne.
 4. Dokumentem potwierdzającym dostawę zamówienia jest potwierdzony przez odbiorcę dowód dostawy.  Potwierdzenie odbioru nie ma wpływu na ewentualne roszczenia Kupującego w zakresie reklamacji jakościowych i ilościowych (jeśli w trakcie rozładunku sprawdzana jest jedynie ilość opakowań zbiorczych). 
 5. Potwierdzenie odbioru lub dokonanie płatności nie narusza prawa Kupującego do skorzystania ze środków prawnych, w przypadku naruszenia przez Sprzedawcę warunków zamówienia lub OWZ.

V. PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze VAT numeru rachunku bankowego, zgodnego z rachunkiem ujawnionym na Białej Liście Podatników, na który Kupujący dokonania płatności z tytułu Umowy.
 2. Za terminowe dokonanie płatności uznaje się terminowe przekazanie zlecenia płatności.
 3. Kupujący dokonuje płatności należności jedynie w określone dni tygodnia – tj. w każdy poniedziałek. Dokonanie przez Kupującego płatności w inny dzień tygodnia  nie jest możliwe.
 4. Termin płatności należności wynikających z Umowy wynosi nie mniej niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT, z uwzględnieniem ust. 3, po wykonaniu przez Sprzedawcę całości zobowiązań wynikających Umowy.

VI. ZAGROŻENIE WYKONALNOŚCI ROSZCZENIA

 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia wykonania przez Sprzedawcę postanowień Umowy, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Prawo to Kupujący wykonuje poprzez oświadczenie złożone Sprzedawcy, w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zagrożenia wykonania Umowy.
 2. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co Strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

VII. PRZEJĘCIE RYZYKA

Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy przechodzi na Kupującego w momencie odbioru przedmiotu Umowy.  Strony zobowiązują się nawzajem powiadomić w przypadku złożenia żądania ujawnienia informacji poufnej i uzyskać zgodę drugiej Strony na przekazanie informacji poufnej, chyba że któreś z tych zobowiązań pozostawałoby w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wówczas Strona jest zwolniona z jego wykonania.

VIII. URZĄDZENIA PRODUKCYJNE

 1. Jeżeli na podstawie Umowy Kupujący jest zobligowany do udostępnienia modeli, rysunków, programów komputerowych, danych lub urządzeń produkcyjnych, jak np. narzędzi (dalej zwanymi Urządzeniami), zostają one, bez ponoszenia przez Kupującego kosztów, odebrane przez Sprzedawcę w podanym przez Kupującego miejscu.
 2. Sprzedający jest zobowiązany na  wezwanie Kupującego do zwrotu Urządzeń, bez ponoszenia przez Kupującego kosztów, we wskazanym przez Kupującego miejscu.
 3. Koszty utrzymania Urządzeń w taki wypadku ponosi Sprzedawca.
 4. Sprzedawca informuje Kupującego natychmiast o ewentualnych wadach, nieprawidłowościach lub nieprzydatności Urządzeń. Jeżeli Urządzenia zostaną przez Sprzedawcę na zlecenie Kupującego wykonane lub zakupione, wynagrodzenie należne jest Sprzedawcy jedynie w przypadku jego uprzedniego jednoznacznego i pisemnego uzgodnienia. Jeżeli Sprzedawca wystawi za wykonane lub zakupione na zlecenie Kupującego Urządzenia fakturę lub rachunek, własność tych Urządzeń przechodzi na Kupującego po całkowitym uiszczeniu należności Sprzedawcy.

IX. UBEZPIECZENIE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany na własny koszt do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie od kradzieży i pożaru na odpowiednią sumę ubezpieczenia, która na życzenie Kupującego jest z nim ustalana.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o zawarciu i treści ubezpieczenia i pozostawieniu Kupującemu kopii umowy zawartego ubezpieczenia.
 3. W przypadku wystąpienia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego, Sprzedawca jest zobowiązany na  żądanie Kupującego do przeniesienia na jego rzecz roszczenia o wypłatę odszkodowania w stosunku do firmy ubezpieczeniowej.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności wskutek wad ukrytych towaru, a także niewłaściwego transportu, opakowania, oznakowania i załadowania towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia warunków Umowy lub Ogólnych Warunków Zakupu przez jego pracowników, partnerów lub podwykonawców, a także należący do nich sprzęt i materiały, uczestniczące w realizacji Umowy i za wynikłe z tego tytułu szkody.
 3. Kupujący zastrzega sobie prawo zlecania niezależnemu laboratorium badania jakości towaru dostarczanego przez Sprzedawcę w stosunku do zapewnień Sprzedawcy odnośnie do jego właściwości i posiadanej jakości. W przypadku, gdyby na skutek badania okazało się, że jakość lub właściwość towaru nie jest należyta, to koszty takiego badania będzie ponosił Sprzedawca.
 4. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich zezwoleń, atestów lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa powszechnego, pozwalających na dopuszczenie dostarczanych towarów do obrotu. W przypadku braku takich dokumentów, Kupujący ma prawo według swego wyboru odstąpić od Umowy lub wstrzymać się z zapłatą ceny za towary, do czasu otrzymania wymaganych dokumentów. Prawo odstąpienia od Umowy może być realizowane przez Kupującego w terminie 30 dni od daty, kiedy dostawa towaru miała być zrealizowana zgodnie z warunkami zamówienia.
 5. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań wynikających z Umowy lub OWZ, Kupujący ma prawo zlecić osobie trzeciej realizację zobowiązań Sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo, również w przypadku, gdy ten koszt będzie wyższy niż ustalona w Umowie kwota, bez naruszenia praw Kupującego do dochodzenia odszkodowania.

XI. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Roszczenia Kupującego wynikające z wad prawnych przedawniają się zgodnie z ustawowym terminem przedawniania.
 3. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na dostarczony towar. Okres gwarancji będzie ustalany każdorazowo przez strony, przy czym w braku takiego uzgodnienia uznaje się, że Sprzedawca udzielił gwarancji na okres 24 miesięcy. Okres gwarancji biegnie od daty odbioru towaru bez zastrzeżeń.
 4. W okresie obowiązywania gwarancji, Sprzedawca na pierwsze żądanie Kupującego, dokona na swój koszt wymiany wszelkich wadliwych towarów
 5. Skorzystanie przez Kupującego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Kupującego do skorzystania z uprawnień z rękojmi. Sprzedawca ponosi koszty związane z wykonaniem uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, w tym również koszty transportu, itp.
 6. Sprzedawca ma obowiązek zwolnić Kupującego ze wszystkich roszczeń osób trzecich, które wynikają z wad rzeczowych i prawnych dostawy lub świadczenia usługi (wykonania Umowy). Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności producenta i naruszenia praw własności intelektualnej. Sprzedawcy jest wiadome, że Kupujący eksportuje towary na cały świat, w szczególności do krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do Kanady i do USA. Dostawy i świadczenie usług dotyczących produktów końcowych, surowców podstawowych lub półproduktów muszą dlatego odpowiadać krajowemu i zagranicznemu prawu i nie mogą naruszać żadnych krajowych i zagranicznych praw własności intelektualnej.

XII. PRAWO WZAJEMNYCH POTRĄCEŃ I PRAWO ZABEZPIECZENIA

Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych zobowiązań i należności tylko w przypadku niespornych i prawomocnie ustalonych wierzytelności.

XIII. CESJA

Cesja roszczeń Sprzedawcy wobec Kupującego jest dozwolona jedynie w przypadku uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.

XIV. POUFNOŚĆ

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, niezależnie od formy ich przekazania (pisemnej, ustnej lub elektronicznej) bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją zawartej przez nie Umowy. Strony nie będą ujawniać ich osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody drugiej Strony.
 2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w sytuacji, w której obowiązek ujawnienia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub innej prawomocnej decyzji organu władzy publicznej albo w stosunku do informacji, które są powszechnie dostępne.
 3. Strony zobowiązują się nawzajem powiadamiać, w każdym przypadku złożenia im żądania ujawnienia informacji dotyczącej drugiej Strony i uzyskać zgodę drugiej Strony na przekazanie takiej informacji, chyba że któreś z tych zobowiązań pozostawałoby w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wówczas Strona jest zwolniona z powyższego obowiązku.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory związane z wykonywaniem zawartej przez Strony Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Kupującego.
 2. Do zawieranych przez Strony Umowy znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. OWZ nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.