Niederländische AGB
Elektor airsystems b.v. (NL)

zur Übersicht

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Elektror airsystems b.v.

 

1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

*”Verkoper” Elektror airsystems b.v., geregistreerd in het handelsregister onder nummer 16029630

*”Koper” Degene die zich in verband met de koop van goederen jegens Elektror airsystems B.V. heeft verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is.

* “Overeenkomst” De tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door verkoper toepasselijk zijn verklaard.

Voor alle aanbiedingen, verkopen, en leveringen door verkoper gedaan gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door koper andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor verkoper niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.

Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een opdracht wordt de koper geacht verkopers voorwaarden te hebben aanvaard. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden.

 

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn, indien en voorzover door verkoper niet schriftelijk een termijn is genoemd gedurende welke de aanbiedingen haar binden, vrijblijvend.

Niet bindend zijn, alle gegevens welke genoemd worden in afbeeldingen, brochures, catalogi en/of technische details c.q. tekeningen en/of berekeningen en verdere gegevens door verkoper verstrekt.

 

3. Overeenkomsten

a) Overeenkomsten betreffende levering van zaken en/of diensten komen tot stand nadat door de verkoper de opdracht daartoe schriftelijk is aanvaard en/of bevestigd.

b) Het gestelde in het voorgaande lid is eveneens van toepassing op, aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen daartoe gedaan door ons personeel of namens verkoper gedaan door haar vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen.

c) Voor leveringen en/of diensten waarvoor naar hun aard dan wel omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur als opdracht bevestiging beschouwd.

d) Verkoper behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor, derden in te schakelen bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten door koper. De kosten welke dit met zich brengt zullen worden doorberekend aan koper conform de verstrekte prijsopgave. Voor zover dit wenselijk is zal vooraf overleg worden gepleegd met koper, dit ter beoordeling van de verkoper.

 

4. Prijzen en verrekening kostenfactoren

a) Elke prijsopgave door verkoper gedaan is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

b) De prijzen gebaseerd op ten tijde van de aanbieding respectievelijk orderdatum geldende hoogte van materiaal- en grondstofprijzen, energieprijzen, koersen van valuta, rentekosten, lonen en loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen en heffingen van overheidswege verhogingen van deze kostenfactoren. Welke tot stand komen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van aflevering zijn voor rekening van de koper. De verkoper is gerechtigd de opgegeven respectievelijk de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften dienaangaande.

c) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief BTW, in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten.

 

5. Levering en Risico

a) Onverminderd het bepaalde in artikel XII worden de goederen geacht door verkoper te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard.

aa) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de koper. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het magazijn van de verkoper verlaten.

bb) Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door verkoper, op hetzij op de factuur, of anderszins wordt aangegeven.

cc) De zaken zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de koper.

 

6. Hoedanigheid, keuring en acceptatie

a) Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de handel gebruikelijk is.

b) Indien en voorzover de zaken op verzoek van de koper worden aangeboden onder een kwaliteitsverklaring- garantie door derden afgegeven, worden deze zaken geacht te zijn gekeurd en geaccepteerd door de koper als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring- garantie van de bedoelde derden.

c) De controle op de hoeveelheid en/of beschadiging van de geleverde zaken dient koper terstond na ontvangst der goederen uit te voeren. Dat geldt tevens na mededeling van verkoper dat de zaken ter beschikking van de koper staan.

d) Eventuele tekorten c.q. beschadigingen van de geleverde zaken dan wel van de verpakking daarvan welke bij (af) levering van de zaken door of vanwege de koper worden/zijn geconstateerd, dient koper op de afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te (laten) vermelden . Bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde goed in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

e) Koper zal geen beroep mogen doen op en mitsdien geen rechten kunnen ontlenen aan gebreken, welke ten tijde van de levering niet zichtwaren waren, wanneer:

aa) de geleverde za(a)k(en) is/zijn verwerkt

bb) de geleverde za(a)k(en) nog niet is/zijn verwerkt en koper zich niet binnen een redelijke korte termijn (max. 8 dagen) na ontdekking van het gebrek dan wel nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid, schriftelijk terzake tot verkoper heeft gewend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

f) reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen bij verkoper te worden ingediend.

g) na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de geleverde zaak, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de verkoper in behandeling genomen.

h) indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden en geaccepteerd, is verkoper slechts verplicht de ondeugdelijke za(a)k(en) te vervangen zonder dat de koper enig recht kan doen gelden op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

i) Het feit dat de koper een reclame heeft ingediend ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van de verkoper.

j) Retourzendingen van geleverde zaken door koper, kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijk toestemming van de verkoper, onder nog nader te bepalen voorwaarden van de verkoper.

k) Onverminderd het in voorgaande leden bepaalde, dienen reclames in ieder geval binnen 8 dagen, op straffen van niet ontvankelijk van de klacht van de koper.

l) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen heeft verkoper het recht om zaken van één of meer andere magazijnen/fabrieken dan de zijne af te leveren. In dat geval geldt hetgeen in dit artikel is vermeld, eveneens voor de zaken van andere magazijn/fabrieken.

 

7. Leveringstijden

a) In offertes of orderbevestigingen genoemde leveringstijden gelden slechts bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding der afleveringstermijn kan nimmer wanprestatie van verkoper jegens koper opleveren, of annulering van de order tot gevolg hebben c.q. afname weigeren, terwijl verkoper niet aansprakelijk is voor vertragingsschade hoegenaamd ook.

b) Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door koper zijn afgenomen, heeft verkoper het recht koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid van de hier bedoelde zaken zal zijn afgenomen, aan welke sommatie koper verplicht is binnen 8 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan verkoper de zaken op kosten van koper zal kunnen opslaan terwijl verkoper gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen.

c) bedoelde door koper na sommatie te noemen termijn bedraagt minimaal 48 uur en maximaal 2 maanden, of zoveel korter als verkoper wenst, met dien verstande dat de door koper te noemen termijn nimmer korter of zoveel korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn. Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk terzake van bedrijfsschade of andere schade, direct of indirect. Ten gevolge van opslag als hiervoor bedoeld.

 

8. Transport/risico

a) De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan verkoper wordt verstrekt, door verkoper als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat de verkoper daarvoor enige aansprakelijkheid draagt.

b) De verzending geschiedt immer, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, zelfs wanneer de vervoerder vorder dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender/verkoper zijn.

 

9. Aansprakelijkheid

a) Verkoper is in geval van niet of niet-behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst, slechts gehouden tot het kosteloos aanvullen van het ontbrekende respectievelijk het vervangen van gebrekkige zaken en/of opnieuw uitvoeren van onvoldoende gebleken geleverde accessoire diensten, zodra dit hem redelijkerwijze mogelijk is. Ingeval de koper ondanks bedoelde hernieuwde prestatie schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal verkoper maximaal aansprakelijk kunnen zijn aan 25% van de aan koper voor geleverd zaken en/of diensten in rekening gebrachte prijs. Voor bedrijfsschade of andere direct of indirecte schade is verkoper jegens koper en/of derden nimmer aansprakelijk

b) Koper vrijwaart verkoper volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voorvloeien uit of verband houden met (niet-)nakoming door verkoper van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met koper.

c) Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen kwaliteitseisen, die door de koper zijn gesteld en die hem door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen, die door derden zijn gesteld.

 

10. Overmacht

Als overmacht gelden alle gebeurtenissen of omstandigheden waaronder begrepen elke overheidsingrijpen, als gevolg waarvan in redelijkheid nakoming, althans tijdige nakoming, van verkopers verplichtingen niet kan worden verlangd. Onder overmacht wordt o.m. verstaan:

Gebrek aan grondstoffen bij de verkoper, fabrieks vervoersstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of oorlog, belemmeringen tengevolge van abnormale weersomstandigheden, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van organisatorische aard.

 

11. Voorschriften export administratie Verenigde Staten van Amerika

a) Verkoper zal de nodige maatregelen treffen om voor haar rekening van het United States Office Administration en/of andere overheidslichamen de vergunningen te verkrijgen die vereist zijn voor export van de producten en de documentatie uit de Verenigde Staten van Amerika en levering aan de koper.

b) Iedere overeenkomst wordt aangegaan op voorwaarde van verkrijging van de in het vorige lid bedoelde vergunningen.

c) Koper zal met betrekking tot de producten en documentatie niet handelen in strijd met exportvergunningen en/of toepasselijke voorschriften.

d) Koper erkent met deze voorschriften bekend te zijn en zal op verzoek van verkoper alle inlichtingen en documentatie verschaffen die verkoper tot het verkrijgen van deze vergunningen mocht nodig hebben.

e) Koper zal de producten en bijbehorende documentatie niet vervreemden, noch aan derden in gebruik
c.q. in bruikleen geven, noch deze uitvoeren of op enigerlei andere wijze gebruiken- of handelen in strijd met bedoelde verginningen en terzake geldende voorschriften.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper, zolang de koper de terzake verschuldigde koopprijs of enig ander door koper aan verkoper verschuldigd bedrag niet volledig heeft betaald. Koper is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door de gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom over te dragen, de zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen.


Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de geleverde zaken jegens de verkoper niet nakomt, is verkoper zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval de verkoper het recht heeft de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te achten, onverminderd verkopers recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, hoegenaamd ook, gederfde winst en rente. Zolang enig afgeleverde zaak ingevolge het vorenstaande het eigendom van verkoper is gebleven, is verkoper gerechtigd zich van de toestand van de zaken te overtuigen, terwijl koper hierbij verkoper onherroepelijk machtigt de plaats of plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden en zonodig daaruit te (doen) verwijderen om de zaak weer tot zich (verkoper) te nemen.

 

13. Betaling en zekerheidsstelling

a) Koper verplichting zich binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of zonder enige korting. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door de verkoper is ontvangen. Aan klachten omtrent gebreken van geleverde zaken kan de koper geen recht ontlenen om betalingen op te schorten of om de nakoming van enige andere verplichting op te schorten, ongeacht of deze betrekking hebben op (levering van) zaken en/of diensten waarvoor de betreffende klacht geldt, of op volgende of voorgaande (levering van) andere zaken en/of diensten, noch geven klachten koper recht op verrekening of schuldvergelijking met de voorafgaande, de bestreden of volgende levering.

b) Vanaf het ogenblik waarop betaling had moeten geschieden, heeft verkoper het recht om zonder verdere sommatie of ingebrekestelling een rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente +1% herleid tot een percentage per maand.

c) Indien koper met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering jegens verkoper in gebreke is heeft verkoper het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren, dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Onverminderd verkopers recht op onmiddellijke betaling van de zaken die nog geleverd zullen worden en onverminderd het recht van verkoper om de ontstane schade op de koper te verhalen.

d) Verkoper heeft het recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te eisen en zolang deze niet naar genoegen van verkoper is verschaft, de levering op de schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd verkopers recht om de hierdoor voor hem ontstane schade op koper te verhalen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd wordt alsdan terstond opeisbaar.

e) In geval van wanbetaling is koper gehouden aan verkoper naast hoofdsom en rente te vergoeden alle incassokosten, die door niet betaling zijn of worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval waarin verkoper zich ten behoeve van de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke incassokosten worden nu reeds vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde met een minimum van Euro 150,-

Uit het enkele feit, dat verkoper zich heeft verzekerd van de hulp van derden, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

14. Afwijkende bedingen

Indien bij verkoop van bepaalde zaken van verkoper afkomstig bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen prevaleren deze bijzondere voorwaarden voorzover zijn betrekking hebben op bepaalde zaken indien strijd met de onderhavig algemene bepalingen zou ontstaan, met dien verstande dat deze algemene bepalingen voor het overige hun gelding behouden.

 

15. Geschillen

Alle geschillen, daaronder tevens begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen koper en verkoper mochten ontstaan naar aanleiding van de aanbieding en of koopovereenkomst of van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, verklaren partijen exclusief de toepasselijke Nederlandse rechter bevoegd van de vordering kennis te nemen.

 

16. Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen wordt koper indien hij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, met namen in geval koper nalaat enig factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of indien hij onder beheerd, bewind of curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in het verzuim te zijn en heeft verkoper het recht zonder enige ingebrekestellingen zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van de verkoper, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd verkopers recht op schadevergoeding tengevolge van de wanprestatie en deze ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die verkoper ten laste van de koper heeft of krijgt dadelijk ineens opeisbaar.

 

17. Toepasselijk recht

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.